Nazomerborrel 11 september 2021

Beste Buurtgenoten,

Op zaterdag 11 september organiseert de Buurtfeestcommissie een NAZOMERBORREL op het plein van basisschool De Wissel aan de Oortlaan.
We gaan dit jaar nog niet over tot een volledig Buurtfeest maar willen wel graag zorgen voor een ontmoetingsmoment van 16.00 tot 19.00 uur.

Er komen geen tent, geen springkussen en geen buurt-buffet. Wel kinderspelen en eenpersoons-lekkers in vaste en vloeibare vorm. We rekenen op anderhalve meter afstand.

Houden jullie tegen die tijd de site en de brievenbus in de gaten voor meer details?

Hartelijke groet van de commissie, behouden zomer toegewenst,
Pieter, Marijk, Thieu en Anneleen.

Nieuws over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Het is tijd voor nieuws over de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Zie het bericht hieronder voor:

  1. De vragen aan het college en antwoorden die gegeven zijn.
  2. Resultaten van de onderzoeken naar verkeersdruk en haalbaarheid grote supermarkt. Uitstel van de presentatie van het schetsontwerp.
  3. Klankbordbijeenkomst 31 mei.

1. De vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders en de antwoorden die gegeven zijn.

Het College heeft antwoord gegeven op de vragen die gesteld zijn door de gemeenteraadsleden Bülent Isik (PvdA), Jantine Zwinkels  (CDA) en Rachel Heijne (GL). Deze vragen zijn in samenwerking met de werkgroep en een aantal huurders opgesteld. Het overzicht van de vragen en de antwoorden kun je via deze link inzien.

De werkgroep heeft de antwoorden goed bestudeerd. Sommige vragen zijn onvoldoende beantwoord en roepen weer nieuwe vragen op. Onze reactie hebben we  aan de raadsleden gestuurd.  Bülent Isik  gaat de nieuwbouwplannen van de  Jan van Galenstraat agenderen op een vergadering van de commissie stad en ruimte. De verwachting is dat deze vergadering na de zomervakantie plaats vindt.

Samengevat in vier punten is onze reactie :

  • Er blijft onduidelijkheid over de mogelijkheden voor de huurders om terug te keren in het pand en over hun huisvesting tijdens de bouw. Bijvoorbeeld: Is dit een toezegging dat de urgentieverklaring door de verhuurder zal worden aangevraagd en dat hierbij geen inkomenseis speelt? Daarnaast moeten deze afspraken wat ons betreft duidelijk worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
  • De genoemde argumenten voor het niet bouwen van een grote supermarkt in het Veemarktgebied zijn nog sterker van toepassing voor de Ezelsdijkbuurt. Er wordt geen argumentatie gegeven waarom deze hier wel zou passen, terwijl verkeersstromen en bestaande bouw de situatie vele malen complexer maken. Naar onze mening is het inpassen van 1800 m2 (nog 50% groter dan gepland in het Veemarktgebied) op deze locatie niet mogelijk. Een kleinere supermarkt die geen autoverkeer aantrekt vanuit verder afgelegen buurten, zou misschien wel kunnen.
  • Het college gaat zonder duidelijke argumentatie voorbij aan het door de gemeenteraad eerder goedgekeurde beleid op het gebied van mobiliteit (zie de inspanningen om tot veilige, autoluwe fietsstraten te komen) en het beleid detailhandel uit 2015, waarin ingezet wordt op versterking winkelfuncties de Gaard en Biltstraat (beiden gerealiseerd) .
  • De communicatie met de buurt was onvoldoende en de procedures m.b.t. de participatie zijn niet goed uitgevoerd. Hiermee voldoet het plan niet aan de eisen voor participatie en herkennen wij ons zeker niet in “het gezamenlijk maken van een goed plan.” Wij zouden de raad willen vragen of jullie in de uitvoering van de controlerende taak in dit project (onder UPP-1) met ons ruggenspraak zouden willen blijven houden, net zoals jullie dat nu doen. Niet alleen gezien het feit dat er een duidelijke valse start is geweest in het participatieproces, die in de antwoorden op jullie raadsvragen niet wordt erkend, maar zeker ook gezien de potentieel grote impact op de gehele buurt.

Wil je meer weten over onze reactie op de beantwoording van de vragen door het college? Lees hier verder

Lees “Nieuws over de nieuwbouwplannen” verder

Verslag online ALV buurtvereniging

Maandag 12 april was de algemene ledenvergadering van de Buurtvereniging Ezelsdijk, vanwege Corona wederom online. Tijdens deze vergadering zijn de verslagen van de werkgroepen en de financiën over het afgelopen jaar besproken evenals de diverse ontwikkelingen in buurt, met name de nieuwbouwplannen op de Jan van Galenstraat.

Klik hier voor een downloadbare versie.

Antwoorden raadsvragen

Beste buurtgenoten,

Afgelopen vrijdag kregen wij bericht dat de vragen die door de raadsleden Rachel Heijne (GL), Bülent Isik (PvdA) en Jantine Zwinkels (CDA) over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat zijn ingediend beantwoord zijn. Via deze link kun je de antwoorden lezen. Bülent gaf aan graag met ons verder te willen praten over de vervolgstappen.

Wij zijn de antwoorden aan het analyseren. Heb je ook suggesties naar aanleiding van de antwoorden? Deel ze ons mee.

Op de ALV van komende maandag zullen de nieuwbouwplannen uiteraard aan de orde komen.

De werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

12 april: ALV buurtvereniging Ezelsdijk

Aanstaande maandag 12 april om 20.00 uur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de buurtvereniging Ezelsdijk.

Dé gelegenheid om met elkaar te spreken over wat er in onze buurt gebeurt. We zullen extra aandacht besteden aan de nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat: hoe probeert de werkgroep van buurtbewoners invloed uit te oefenen op de plannen en wat is er tot nu toe gedaan naar gemeente, projectontwikkelaar en gemeenteraad.

Jullie zijn van harte welkom op deze online bijeenkomst.

Aanmelden kan tot zondagavond 11 april 20.00 uur door een mail te sturen naar secretaris@ezelsdijk.nl, waarna je een link-krijgt voor het online beeldbellen.

We hopen jullie maandag te ontmoeten!
Het bestuur van de buurtvereniging Ezelsdijk, Jos, Xander en Hans  

Vragen aan het college van de gemeente

Beste bewoners,

De 15 vragen die opgesteld zijn door de werkgroep en een paar huurders zijn in vrijwel ongewijzigde vorm ingediend bij het College van de gemeente Utrecht. De vragen zijn gesteld door Bülent Isik (PvdA), mede namens Rachel Heijne (GroenLinks) en Jantine Zwinkels (CDA).

Je kunt deze vragen inzien via deze link.

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Reactie werkgroep op verslag 10-minutengesprekken

Beste buurtgenoten,

Een aantal buurtgenoten heeft eind vorig jaar meegedaan aan de 10-minutengesprekken over het potentiële nieuwbouwproject aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Op 5 maart is er eindelijk een kort verslag (2 pagina’s) gedeeld met degenen die hebben deelgenomen aan deze gesprekken.

Dit onderzoek is door Blauw uitgevoerd in opdracht van, en gefinancierd door, de initiatiefnemer (Kerckebosch). Met andere woorden, door een partij met andere belangen dan die van ons, de omwonenden. Ook al staat er ook een aantal goede dingen in het verslag, wij zien, als werkgroep ook zeker terug dat de auteurs zich niet geheel hebben kunnen ontworstelen aan deze belangenverstrengeling.

De toon en algehele tendens in dit verslag liggen niet in lijn met de resultaten uit de enquête en de geluiden die wij op andere wijze uit de buurt hebben ontvangen (ook over de gesprekken zelf). En dat is vreemd, gezien deelnemers uit dezelfde buurt komen. Het idee hier lijkt vooral te zijn geweest om een positief plaatje over het project en traject te schetsen, in plaats van een accurate weergave te geven van de gesprekken met de buurtbewoners. Wij zullen hieronder een aantal voorbeelden geven.

Wij denken dan ook dat dit verslag het beste met een korreltje zout genomen kan worden. Het staat vol met positieve termen, zonder onderbouwing, de stevige bezwaren uit de buurt worden slechts benoemd als aandachtspunten en er wordt, wat ons betreft onterecht, gepoogd de enquête waaraan de buurt zo massaal mee heeft gedaan als legitimatie te gebruiken.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep nieuwbouw

Lees “Reactie werkgroep op verslag 10-minutengesprekken” verder

Bericht gemeenteraadsleden

Beste buurtgenoten,

We hebben de stap genomen om gemeenteraadsleden te informeren over onze zorgen m.b.t. de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Dat hebben we gedaan omdat we het van belang achten dat raadsleden van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen op de hoogte zijn van de plannen rond de nieuwbouw en hoe wij daar als buurt over denken. Door hen tijdig te betrekken kunnen we met hen afstemmen hoe wij als buurt het beste de gemeenteraad in de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan kunnen informeren over onze standpunten.

De werkgroep heeft de commissieleden van Groen Links, PvdA, D66 en VVD en de woordvoerders van de overige partijen van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen een mail gestuurd met info over de plannen en met onze zorgen over o.m. de gevreesde verkeersdruk in de fietsstraten, de ongewenste supermarkt die niet in onze buurt past en over de vrees voor het verdwijnen van de speelplek en het groen. Onze vraag aan hen is of zij onze zorgen in de gemeenteraad willen inbrengen en welke stappen we kunnen zetten om de wijziging van het bestemmingsplan tegen te gaan. We hebben ook verwezen naar de resultaten van de enquête en de website van de Ezelsdijk.

Inmiddels hebben we gesproken met Bülent Isik van de PvdA, Jantine Zwinkels van het CDA en Rachel Heijne van Groen Links. Op verzoek van Bülent hebben we 15 vragen opgesteld voor het College van Burgemeester en wethouders. Vragen die gebaseerd zijn op de thema’s uit onze enquête. De vragen zijn door hen drieën ingediend bij het College. Ook Anne Sasbrink, gemeenteraadslid van de PvdD heeft positief gereageerd op onze email. Ook zij zal, als de wijziging van het bestemmingsplan besproken wordt in de gemeenteraad, kritisch de dan voorgestelde wijzigingen bekijken.

Er zijn inmiddels ook een paar mensen die brieven geschreven hebben naar de wethouder. Prima, hoe meer geluiden we laten horen, des te duidelijker zal zijn dat wij de plannen aangepast willen hebben. Laten we elkaar goed op de hoogte houden van acties naar buiten. Elkaars verhalen kennen betekent dat we een eenheid vormen als buurtgenoten en van elkaar weten hoe er over de plannen gedacht wordt. Deel daarom je reacties naar gemeente en gemeentebestuur met de werkgroep, via nieuwbouw@ezelsdijk.nl

De werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Buurtvergadering via zoom

Ook dit jaar willen we als bestuur  verantwoording afleggen over de uitgaven in het jaar 2020 en instemming vragen voor de begroting van 2021. Dit doen we in de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV zal dit jaar, net zoals afgelopen jaar, via beeldbellen via Zoom plaatvinden. De datum is maandag 12 april. Heeft u nog voorstellen voor de agenda, dan kunt u deze naar secretaris@ezelsdijk.nl sturen. Opgeven voor de buurtvergadering kan tot 9 april door een e-mail te sturen naar hetzelfde e-mailadres.

Rapport buurt enquête “Nieuwbouw Ezelsdijk”

Beste buurtgenoten,

Trots presenteren wij ons rapport (klik op de foto) met de resultaten van de enquête, uitgezet onder de bewoners van de Ezelsdijk en Nieuw Bleyenburg over de verwachte nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Een rapport dat dankzij jullie grote respons een goed beeld geeft van wat er leeft in de buurt! 139 mensen hebben de enquête ingevuld en met goede ideeën uitgebreid. Deze hebben we verzameld en in de rapportage verwerkt. Dank voor jullie inzet.

De thema’s die bij jullie het meest blijken te spelen zijn: geen grote discounter, maar liever een ecologische of speciale (buurt)supermarkt, behoud speelplein voor de kinderen, behoud groen en ruimte en geen verkeersdrukte in de (fiets)straten. Deze en de overige resultaten nemen we mee in de vervolggesprekken en -stappen naar de gemeente en de projectontwikkelaar.

Het rapport met de resultaten is ook aan de gemeente en het architectenbureau aangeboden. Zij waren erg onder de indruk van de respons uit de buurt en ook van de kwaliteit van het stuk.  We zullen jullie op de hoogte houden van de vervolgstappen die gezet worden.

Inmiddels heeft de projectontwikkelaar een extern bureau (Dietz) ingehuurd om de communicatie met de buurt te verbeteren. Mocht je naar aanleiding van dit rapport vragen hebben of je zorgen nog wil benadrukken, aarzel dan niet om de gemeente te mailen of naar Blauw te reageren.

Wij rekenen erop dat de resultaten van deze enquête zullen bijdragen aan een constructieve samenwerking tussen alle partijen en dat de zorgen en suggesties meegenomen worden in de ontwikkeling van het schetsontwerp, verdere detaillering en evt. uitvoering van het nieuwbouwproject.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat