Bericht werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste mensen,

Graag willen we jullie bijpraten over de voortgang van de gesprekken die we gevoerd hebben met twee wethouders. In juni is wethouder Economische zaken, Klaas Verschuure, ter plekke op bezoek geweest met een beleidsadviseur van de gemeente. Bij het bezoek waren een paar werkgroepleden en een huurder van de flat aan de Jan van Galenstraat aanwezig. We hebben gesproken over  de zorgen over de niet gewenste grote supermarkt met de vrees voor verkeersoverlast; de zorgen over de toekomst voor de huurders die nu in de flats wonen, over de aantasting van de leefomgeving en de zorgen over de fietsstraat en parkeeroverlast. De wethouder heeft goed gehoord dat de leden van de werkgroep van alle aspecten heel goed op de hoogte zijn. De wethouder verwees naar de lopende onderzoeken naar de wenselijkheid van een discounter, en naar de verkeersdrukte. Het was goed om de gevolgen van het plan zichtbaar te maken op de locatie zelf.

Op 14 juli hadden we een afspraak met de wijkwethouder Linda Voortman. Ook in dit gesprek ging het over onze zorgen, waarbij we het accent hebben gelegd op alles wat aan de leefbaarheid in de buurt afbreuk kan gaan doen. Uiteindelijk hebben we de toezegging gekregen dat Linda als wijkwethouder onze belangen op dat gebied zeker zal behartigen in het college.

Nu is het zomerreces maar na de zomer zal er een commissievergadering plaatsvinden met Bülent Isik die vragen gaat stellen over de nieuwbouwplannen.

Er lopen dus nog verschillende nieuwe onderzoeken in opdracht van de projectontwikkelaar, die mede door de druk die we als buurtbewoners met de resultaten van de enquête hebben uitgeoefend in gang zijn gezet. Het onderzoek naar de verkeersdruk loopt nog, het onderzoek naar de haalbaarheid van een discounter is afgerond. Wij verwachten dat we na de zomer daarover geïnformeerd worden. Jullie horen daarvan de resultaten.

Een fijne zomer voor jullie allen.
Werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuws over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Het is tijd voor nieuws over de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Zie het bericht hieronder voor:

  1. De vragen aan het college en antwoorden die gegeven zijn.
  2. Resultaten van de onderzoeken naar verkeersdruk en haalbaarheid grote supermarkt. Uitstel van de presentatie van het schetsontwerp.
  3. Klankbordbijeenkomst 31 mei.

1. De vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders en de antwoorden die gegeven zijn.

Het College heeft antwoord gegeven op de vragen die gesteld zijn door de gemeenteraadsleden Bülent Isik (PvdA), Jantine Zwinkels  (CDA) en Rachel Heijne (GL). Deze vragen zijn in samenwerking met de werkgroep en een aantal huurders opgesteld. Het overzicht van de vragen en de antwoorden kun je via deze link inzien.

De werkgroep heeft de antwoorden goed bestudeerd. Sommige vragen zijn onvoldoende beantwoord en roepen weer nieuwe vragen op. Onze reactie hebben we  aan de raadsleden gestuurd.  Bülent Isik  gaat de nieuwbouwplannen van de  Jan van Galenstraat agenderen op een vergadering van de commissie stad en ruimte. De verwachting is dat deze vergadering na de zomervakantie plaats vindt.

Samengevat in vier punten is onze reactie :

  • Er blijft onduidelijkheid over de mogelijkheden voor de huurders om terug te keren in het pand en over hun huisvesting tijdens de bouw. Bijvoorbeeld: Is dit een toezegging dat de urgentieverklaring door de verhuurder zal worden aangevraagd en dat hierbij geen inkomenseis speelt? Daarnaast moeten deze afspraken wat ons betreft duidelijk worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
  • De genoemde argumenten voor het niet bouwen van een grote supermarkt in het Veemarktgebied zijn nog sterker van toepassing voor de Ezelsdijkbuurt. Er wordt geen argumentatie gegeven waarom deze hier wel zou passen, terwijl verkeersstromen en bestaande bouw de situatie vele malen complexer maken. Naar onze mening is het inpassen van 1800 m2 (nog 50% groter dan gepland in het Veemarktgebied) op deze locatie niet mogelijk. Een kleinere supermarkt die geen autoverkeer aantrekt vanuit verder afgelegen buurten, zou misschien wel kunnen.
  • Het college gaat zonder duidelijke argumentatie voorbij aan het door de gemeenteraad eerder goedgekeurde beleid op het gebied van mobiliteit (zie de inspanningen om tot veilige, autoluwe fietsstraten te komen) en het beleid detailhandel uit 2015, waarin ingezet wordt op versterking winkelfuncties de Gaard en Biltstraat (beiden gerealiseerd) .
  • De communicatie met de buurt was onvoldoende en de procedures m.b.t. de participatie zijn niet goed uitgevoerd. Hiermee voldoet het plan niet aan de eisen voor participatie en herkennen wij ons zeker niet in “het gezamenlijk maken van een goed plan.” Wij zouden de raad willen vragen of jullie in de uitvoering van de controlerende taak in dit project (onder UPP-1) met ons ruggenspraak zouden willen blijven houden, net zoals jullie dat nu doen. Niet alleen gezien het feit dat er een duidelijke valse start is geweest in het participatieproces, die in de antwoorden op jullie raadsvragen niet wordt erkend, maar zeker ook gezien de potentieel grote impact op de gehele buurt.

Wil je meer weten over onze reactie op de beantwoording van de vragen door het college? Lees hier verder

Lees verder “Nieuws over de nieuwbouwplannen”

Antwoorden raadsvragen

Beste buurtgenoten,

Afgelopen vrijdag kregen wij bericht dat de vragen die door de raadsleden Rachel Heijne (GL), Bülent Isik (PvdA) en Jantine Zwinkels (CDA) over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat zijn ingediend beantwoord zijn. Via deze link kun je de antwoorden lezen. Bülent gaf aan graag met ons verder te willen praten over de vervolgstappen.

Wij zijn de antwoorden aan het analyseren. Heb je ook suggesties naar aanleiding van de antwoorden? Deel ze ons mee.

Op de ALV van komende maandag zullen de nieuwbouwplannen uiteraard aan de orde komen.

De werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Vragen aan het college van de gemeente

Beste bewoners,

De 15 vragen die opgesteld zijn door de werkgroep en een paar huurders zijn in vrijwel ongewijzigde vorm ingediend bij het College van de gemeente Utrecht. De vragen zijn gesteld door Bülent Isik (PvdA), mede namens Rachel Heijne (GroenLinks) en Jantine Zwinkels (CDA).

Je kunt deze vragen inzien via deze link.

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Reactie werkgroep op verslag 10-minutengesprekken

Beste buurtgenoten,

Een aantal buurtgenoten heeft eind vorig jaar meegedaan aan de 10-minutengesprekken over het potentiële nieuwbouwproject aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Op 5 maart is er eindelijk een kort verslag (2 pagina’s) gedeeld met degenen die hebben deelgenomen aan deze gesprekken.

Dit onderzoek is door Blauw uitgevoerd in opdracht van, en gefinancierd door, de initiatiefnemer (Kerckebosch). Met andere woorden, door een partij met andere belangen dan die van ons, de omwonenden. Ook al staat er ook een aantal goede dingen in het verslag, wij zien, als werkgroep ook zeker terug dat de auteurs zich niet geheel hebben kunnen ontworstelen aan deze belangenverstrengeling.

De toon en algehele tendens in dit verslag liggen niet in lijn met de resultaten uit de enquête en de geluiden die wij op andere wijze uit de buurt hebben ontvangen (ook over de gesprekken zelf). En dat is vreemd, gezien deelnemers uit dezelfde buurt komen. Het idee hier lijkt vooral te zijn geweest om een positief plaatje over het project en traject te schetsen, in plaats van een accurate weergave te geven van de gesprekken met de buurtbewoners. Wij zullen hieronder een aantal voorbeelden geven.

Wij denken dan ook dat dit verslag het beste met een korreltje zout genomen kan worden. Het staat vol met positieve termen, zonder onderbouwing, de stevige bezwaren uit de buurt worden slechts benoemd als aandachtspunten en er wordt, wat ons betreft onterecht, gepoogd de enquête waaraan de buurt zo massaal mee heeft gedaan als legitimatie te gebruiken.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep nieuwbouw

Lees verder “Reactie werkgroep op verslag 10-minutengesprekken”

Bericht gemeenteraadsleden

Beste buurtgenoten,

We hebben de stap genomen om gemeenteraadsleden te informeren over onze zorgen m.b.t. de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Dat hebben we gedaan omdat we het van belang achten dat raadsleden van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen op de hoogte zijn van de plannen rond de nieuwbouw en hoe wij daar als buurt over denken. Door hen tijdig te betrekken kunnen we met hen afstemmen hoe wij als buurt het beste de gemeenteraad in de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan kunnen informeren over onze standpunten.

De werkgroep heeft de commissieleden van Groen Links, PvdA, D66 en VVD en de woordvoerders van de overige partijen van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen een mail gestuurd met info over de plannen en met onze zorgen over o.m. de gevreesde verkeersdruk in de fietsstraten, de ongewenste supermarkt die niet in onze buurt past en over de vrees voor het verdwijnen van de speelplek en het groen. Onze vraag aan hen is of zij onze zorgen in de gemeenteraad willen inbrengen en welke stappen we kunnen zetten om de wijziging van het bestemmingsplan tegen te gaan. We hebben ook verwezen naar de resultaten van de enquête en de website van de Ezelsdijk.

Inmiddels hebben we gesproken met Bülent Isik van de PvdA, Jantine Zwinkels van het CDA en Rachel Heijne van Groen Links. Op verzoek van Bülent hebben we 15 vragen opgesteld voor het College van Burgemeester en wethouders. Vragen die gebaseerd zijn op de thema’s uit onze enquête. De vragen zijn door hen drieën ingediend bij het College. Ook Anne Sasbrink, gemeenteraadslid van de PvdD heeft positief gereageerd op onze email. Ook zij zal, als de wijziging van het bestemmingsplan besproken wordt in de gemeenteraad, kritisch de dan voorgestelde wijzigingen bekijken.

Er zijn inmiddels ook een paar mensen die brieven geschreven hebben naar de wethouder. Prima, hoe meer geluiden we laten horen, des te duidelijker zal zijn dat wij de plannen aangepast willen hebben. Laten we elkaar goed op de hoogte houden van acties naar buiten. Elkaars verhalen kennen betekent dat we een eenheid vormen als buurtgenoten en van elkaar weten hoe er over de plannen gedacht wordt. Deel daarom je reacties naar gemeente en gemeentebestuur met de werkgroep, via nieuwbouw@ezelsdijk.nl

De werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Rapport buurt enquête “Nieuwbouw Ezelsdijk”

Beste buurtgenoten,

Trots presenteren wij ons rapport (klik op de foto) met de resultaten van de enquête, uitgezet onder de bewoners van de Ezelsdijk en Nieuw Bleyenburg over de verwachte nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Een rapport dat dankzij jullie grote respons een goed beeld geeft van wat er leeft in de buurt! 139 mensen hebben de enquête ingevuld en met goede ideeën uitgebreid. Deze hebben we verzameld en in de rapportage verwerkt. Dank voor jullie inzet.

De thema’s die bij jullie het meest blijken te spelen zijn: geen grote discounter, maar liever een ecologische of speciale (buurt)supermarkt, behoud speelplein voor de kinderen, behoud groen en ruimte en geen verkeersdrukte in de (fiets)straten. Deze en de overige resultaten nemen we mee in de vervolggesprekken en -stappen naar de gemeente en de projectontwikkelaar.

Het rapport met de resultaten is ook aan de gemeente en het architectenbureau aangeboden. Zij waren erg onder de indruk van de respons uit de buurt en ook van de kwaliteit van het stuk.  We zullen jullie op de hoogte houden van de vervolgstappen die gezet worden.

Inmiddels heeft de projectontwikkelaar een extern bureau (Dietz) ingehuurd om de communicatie met de buurt te verbeteren. Mocht je naar aanleiding van dit rapport vragen hebben of je zorgen nog wil benadrukken, aarzel dan niet om de gemeente te mailen of naar Blauw te reageren.

Wij rekenen erop dat de resultaten van deze enquête zullen bijdragen aan een constructieve samenwerking tussen alle partijen en dat de zorgen en suggesties meegenomen worden in de ontwikkeling van het schetsontwerp, verdere detaillering en evt. uitvoering van het nieuwbouwproject.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Werkgroep “Nieuwbouw Jan van Galenstraat”

Aan het begin van dit nieuwe jaar stel ik de leden van de werkgroep ‘Nieuwbouw Jan van Galenstraat’, graag aan jullie voor. Je kent ons inmiddels van de flyer en de enquête. De werkgroep bestaat uit bestuursleden van de buurtvereniging en buurtbewoners die zowel dichtbij als wat verderaf van de nieuwbouw wonen. Deze is ontstaan in de laatste algemene ledenvergadering van de buurtvereniging (juni vorig jaar.)

Wij hebben ons verzameld omdat we ons zorgen maken dat de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar, voor ons gevoel, ingrijpend het karakter van onze buurt dreigen te verstoren. Via de flyer heb je daarvan een indruk gekregen. Wij willen er daarom scherp op toezien dat de geldende procedures in acht worden genomen, de zorgen en wensen van de buurtbewoners goed gehoord worden en deze ook daadwerkelijk worden verwerkt in de nieuwbouwplannen.
We zullen als werkgroep zelf geen inhoudelijk standpunt innemen, maar de opvattingen vanuit de buurt, bijvoorbeeld zoals die uit de enquête naar voren komen, over het voetlicht brengen bij gemeente en projectontwikkelaar. We hebben regelmatig contact met hen. Ik ben blij met de kwaliteiten van de leden van de werkgroep. We hebben relevante ervaring en expertise in onze gelederen. Ik heb veel vertrouwen in hen, en hoewel er geen garantie is voor succes gaan we zo goed mogelijk ons best doen om de meningen van de buurt gehoord te laten worden.

Om het geluid uit de buurt zo sterk mogelijk te maken is het belangrijk dat de enquête, die huis aan huis is verspreid, op grote schaal wordt ingevuld zodat het we aan de gemeente zichtbaar kunnen maken dat het de buurt menens is met onze wens om invloed te hebben op de nieuwbouw.

Mocht je het nog niet gedaan hebben: vul deze week, vóór 8 januari, de enquête in, online (via de website ezelsdijk.nl) of op papier! Je hebt invloed, gebruik deze! Daarmee wordt dan de nieuwjaarswens voor onze buurt maximaal door jullie zelf ondersteund.

Verder wens ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar, blijf gezond.

Namens de werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat,
Jos

Jos van Houwelingen — voorzitter van de Buurtvereniging Ezelsdijk
Hans van Dijk — penningmeester van de Buurtvereniging Ezelsdijk
Gerdien Griffioen — Lid
Tim Olthof — Lid
Sascha Jansz — Lid
Laurien Beijer — Lid
Jeroen Bijl — Lid
Coquita van der Harst — Lid

Enquête nieuwbouwplannen

Jullie zijn vast op de hoogte van de plannen voor de sloop/nieuwbouw van de flats met winkels en woningen aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Hierover hebben wij diverse berichten geplaatst op www.ezelsdijk.nl en inmiddels zijn er ook flyers verspreid door de architect (BLAUW) en onszelf.

Vanuit de buurtvereniging hebben we met betrokken buurtbewoners een werkgroep nieuwbouw in het leven geroepen omdat wij zoveel mogelijk invloed willen uitoefenen op de plannen. We zien kansen, maar maken ons vooral ook zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen van dit project op de buurt.

Daarom deze enquête: We zijn benieuwd welke zorgen bij jullie leven, maar ook welke kansen je wellicht ziet.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten. Met het invullen helpen we onszelf en elkaar in de inspraak rond het project. Hoe eerder we als buurt duidelijk onze inzichten gezamenlijk kunnen delen, hoe sterker onze invloed op de plannen zal zijn. De gemeente heeft inmiddels al aangegeven erg nieuwsgierig te zijn naar jullie antwoorden.

Deze vragenlijst is gebaseerd op zorgen die al uit de buurt met ons zijn gedeeld. Ook kun je wensen of ideeën met ons delen. Deze kun je in de open vragen onder iedere categorie plaatsen, of in het veld voor overige opmerkingen op de laatste pagina van de enquête. De enquête is anoniem.

Je ontvangt binnenkort (na kerst) een papieren versie in de brievenbus maar je kunt de enquête ook via deze website invullen. De link naar de enquête is: https://forms.gle/6Z47VHpZspzjku7E9.

Indien je online werkt, let dan even op: je antwoorden worden pas verzonden als je aan het eind van de vragenlijst klikt op ‘verzenden’.

Wij gaan uit van één enquête per adres, maar het staat je vrij om bij verschillende opvattingen ieder zelf een enquête in te vullen.

Willen jullie je vragenlijst uiterlijk vrijdag 8 Januari inleveren?
Wij maken direct na deze datum een overzicht van de reacties.
Met vriendelijke groet en vast hele fijne feestdagen,

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

  Nu Voorlopige plannen projectontwikkelaar*
Appartementen 40 (sociaal) 104 (35% sociaal, 54% middenhuur, 11% vrij)
Winkels  8 (818 m2) Discount supermarkt:      1810 m2
2-5 dagwinkels: 390-740 m2
Parkeren 65 (incl. aan de stoep) Parkeergarage 95-120 plaatsen. Hoeveel parkeerplaatsen op straat blijven is onbekend
Speeltuin In de hoek van het gebied Onbekend

* In het intentiedocument heet dit het richtinggevend programma

Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 3

Beste buurtgenoten,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de plannen die er zijn voor de nieuwbouw op de Jan van Galenstraat. Dit in aanvulling op de berichten die we regelmatig op de website www.ezelsdijk.nl plaatsen.

De projectontwikkelaar Kerckebosch BV en de gemeente Utrecht hebben in augustus 2019 een intentieovereenkomst getekend voor grootschalige nieuwbouw op de hoek van de Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg . Op de afbeelding op de achterzijde is het plangebied voor herontwikkeling aangegeven.

Wij vinden de plannen erg ingrijpend en denken daarom dat het goed is om hiervan op de hoogte te zijn.

  Nu Voorlopige plannen projectontwikkelaar*
Appartementen 40 (sociaal) 104 (35% sociaal, 54% middenhuur, 11% vrij)
Winkels  8 (818 m2) Discount supermarkt: 1810 m2
2-5 dagwinkels: 390-740 m2
Parkeren 65 (incl. aan de stoep) Parkeergarage 95-120 plaatsen
Hoeveel parkeerplaatsen op straat blijven is onbekend
Speeltuin In de hoek van het gebied Onbekend

* In het intentiedocument heet dit het richtinggevend programma

Ter vergelijking hebben we gekeken naar de oppervlaktes van de AH de Biltstraat. Die AH is 700 m2. Het nieuwbouwplan is dus ruim 2 keer zo groot als de AH op de Biltstraat.

Lees verder “Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 3”