Gezocht: twitteraar!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat is op zoek naar buurtgenoten die actief zijn op twitter. Wij willen hen vragen om in overleg met de buurtwerkgroep berichten te plaatsen over onze activiteiten en standpunten over de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Wie doet er mee om onze zorgen onder de aandacht te blijven brengen van een breder publiek? Stuur een mailtje naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Graag willen we jullie bijpraten over de laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat.

13 september RIB
Op 13 september waren veel buurtgenoten aanwezig op het Stadhuis waar de Raadsinformatie Bijeenkomst werd gehouden. Hans van Dijk heeft namens  de werkgroep de belangrijkste zorgen benoemd over de effecten op de leefbaarheid in de buurt van de vestiging van een grote supermarkt met de uitgang en de laad- en losplek in de Huizingalaan.
Hier kun je het verhaal nog eens lezen dat Hans gehouden heeft.

15 oktober bezoek Raadsleden en medewerkers fractie PvdA
Op 15 oktober is een delegatie van de PvdA op bezoek geweest bij de huurders. Ze hebben het gebouw van binnen gezien en gesproken met een aantal huurders.

1 november presentatie van het schetsontwerp Nieuwbouw
Op deze drukbezochte avond waren veel huurders aanwezig die hun stem hebben laten horen. Er is een gesprek geweest met Arjen Jansen, directeur van Kerckebosch. De avond verliep tumultueus omdat er veel vragen waren van bezoekers waarop vage antwoorden kwamen. Er is wel geprobeerd om alle vragen te verzamelen. Het verslag zien we tegemoet. Er is een tweede bijeenkomst toegezegd met buurtbewoners.

Twee werkgroepsleden hebben kennis gemaakt met de nieuwe wijkwethouder Suzanne Schilderman. Aan haar hebben we onze zorg voorgelegd wat de gevolgen zullen zijn van de grote supermarkt voor het verkeer en de leefbaarheid.

Inmiddels zijn verschillende nieuwe raadsleden komen kijken op de locatie en hebben we hen bijgepraat over de situatie.

Twee leden van de werkgroep hebben een gesprek gehad met het onderzoeksbureau Haskoning dat het markt- en het verkeersonderzoek heeft uitgevoerd. Het beeld werd bevestigd dat er met modellen gewerkt is dat deze modellen niet zijn getoetst aan de werkelijkheid. Er zijn over voor ons cruciale vragen zoals bv. gevolgen voor verkeersveiligheid van het kruispunt, geen onderzoeken gedaan.

Informatiebijeenkomst nieuwbouw Jan van Galenstraat

Projectontwikkelaar Kerckebosch organiseert dinsdagavond 1 november een informatieavond over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat. Een uitnodiging hebben we allemaal door de brievenbus gekregen.  Via deze link op de website van Kerckebosch vind je een samenvatting van het globale ontwerp van het gebouw, zoals gepresenteerd in de vorige informatiebijeenkomst, in december 2021. De laatste bladzijde geeft nieuwe informatie.

Het is goed als ook dit keer veel buurtbewoners de bijeenkomst bezoeken om de zorgen vanuit de buurt nog eens goed voor het voetlicht te brengen.  Ook horen we natuurlijk graag van de projectontwikkelaar wat er gedaan is met de vele opmerkingen  die in december gemaakt zijn door buurtgenoten.

Leden van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat zullen ook aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september hebben we een aantal afspraken met vooral nieuwe raadsleden om de buurt te bezoeken. We houden jullie daarvan op de hoogte.

Raadsinformatiebijeenkomst

Op 13 september j.l. is een RIB, een Raadsinformatiebijeenkomst geweest over de nieuwbouwplannen. De buurtbewoners waren in groten getale gekomen! Hans van Dijk, namens de werkgroep, de projectleider van de gemeente, Chris de Vet en de projectontwikkelaar, Kerckebosch hebben ieder een 10 minuten durend verhaal kunnen houden over de nieuwbouwplannen. Onze zorgen zijn goed verwoord en er waren veel vragen. De tijd was te kort om op alle vragen te kunnen antwoorden. We hebben de nieuwe raadsleden  uitgenodigd voor een bezoek op locatie. Dat bezoek zal in november plaatsvinden.

Via deze link kun je de bijeenkomst terugkijken.

Er zijn wat wisselingen geweest in de werkgroep. Jeroen en Coquita zijn verhuisd. Martin heeft zich teruggetrokken vanwege privé omstandigheden.

Reinier van Olderen, woonachtig in Nieuw Bleyenburg en Stefan de Jong, woonachtig op de Oortlaan zijn toegetreden tot de werkgroep.

Namens de werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat, Gerdien Griffioen

Raadsbijeenkomst over nieuwbouw Jan van Galenstraat

In de maanden voor de zomer is regelmatig contact geweest met gemeenteraadsleden over de nieuwbouw Jan van Galenstraat.  Dit heeft er toe geleid dat een aantal raadsleden de nieuwbouw op de agenda hebben plaatsen van de zogenaamde Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september aanstaande. De buurt wordt op die bijeenkomst in de gelegenheid gesteld om mondeling zijn visie te geven op de nieuwbouw. Ook kan de buurt ter plekke vragen van raadsleden beantwoorden. De buurtwerkgroep zal namens de buurt het woord voeren. Vraag aan onze buurtbewoners is om met  zoveel mogelijk mensen op de publieke tribune aanwezig te. Zo laten we zien dat de zorgen en bezwaren breed gedragen worden in de buurt.  De bijeenkomst vindt plaats in het stadshuis op de Oude Gracht en begint om 19.30 uur. Het is nog niet bekend hoe laat ons onderwerp aan de orde komt. De informatie op de website van de gemeente over de bijeenkomst en welke stukken daar besproken worden vind je hier.

Raadsbrief herontwikkeling Jan van Galenstraat

De raadsbrief met antwoorden op de vragen die vanuit de raadsleden zijn gesteld in de commissievergadering van 14 oktober 2021 en was toegezegd door de wethouder is inmiddels verschenen.

Via onderstaande link kun je de stukken lezen.
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat heeft een reactie geschreven op deze brief en deze naar alle raadsleden gestuurd. Wij gaan graag in gesprek met raadsleden over de brief en de vervolgstappen die we kunnen zetten als buurt.

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart is het zover: we mogen weer als Utrechters naar de stembus om onze vertegenwoordigers in het gemeentebestuur van Utrecht te kiezen. De  nieuwe gemeenteraad zal zich straks gaan buigen over de voorstellen van het college over de invulling van de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat.

Hoe zal de partij waarop je mogelijk gaat stemmen omgaan met de nieuwbouwplannen voor de Jan van Galenstraat en de zorgen die de buurt daarover heeft? We nodigen je uit om daarover navraag te doen bij  de partij van je keuze. We zijn ook erg benieuwd naar de reactie die je op je vraag krijgt. Laat ons via nieuwbouw@ezelsdijk.nl weten welke reactie je hebt gekregen.

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: Informatiebijeenkomsten 15 december

Op 15 december organiseerden de projectontwikkelaar Kerckebosch en de gemeente twee informatiebijeenkomsten over de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Hier vind je de presentatie die vooraf ging aan een eerste schets van de nieuwbouw. Deze schets is niet vrij gegeven. De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat zal bij de projectontwikkelaar aandringen om dit alsnog te doen. Nader bericht hierover volgt.

In de notulen van de bijeenkomst vind je een overzicht van de vragen die de aanwezige buurtbewoners hebben gesteld. In het begeleidend bericht geeft de projectontwikkelaar onder meer een overzicht van de vervolgstappen van de nieuwbouwplannen. Men is nog bezig met het beantwoorden van de vragen. De projectontwikkelaar nodigt uit om aanvullende vragen te stellen, dit kan door een mail te sturen naar de projectontwikkelaar, info@nieuwbouwezelsdijk.nl.

De buurtwerkgroep stelt het op prijs om via nieuwbouw@ezelsdijk.nl een afschrift te ontvangen van eventueel aanvullend gestelde vragen.

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: bericht aan raadsleden

Wij hebben de raadsleden van de Commissie ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed met een mailbericht op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de nieuwbouw vanuit het gezichtspunt van de buurtwerkgroep. We hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij zowel het participatieproces als bij enkele inhoudelijke punten van de presentatie die op 15 december is gegeven. Als je dit bericht aan de raadsleden doorneemt, ben je weer bijgepraat over de manier waarop de buurtwerkgroep op dit moment zijn insteek kiest.

Mocht je maar aanleiding van onze kritische kanttekeningen de buurtwerkgroep nog iets willen meegeven, mail dan naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

De  buurtwerkgroep wenst jullie een heel goed nieuwjaar toe. Een jaar waarin we ons weer sterk zullen maken voor nieuwbouw  die de Ezelsdijkbuurt verrijkt in plaats van bedreigt.

Online vragenuurtje Nieuwbouw Jan van Galenstraat

13 december: online vragenuurtje buurtwerkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

De projectontwikkelaar Kerckebosch b.v. heeft huis-aan-huis een uitnodiging verspreid voor een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw Jan van Galenstraat.

Op deze bijeenkomst wordt o.a. gesproken over een aantal rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over de winkelvoorzieningen en over het verkeer. Deze rapporten kun je hier (onder agendapunt 9.3) vinden.
Zoals Kerckebosch in de uitnodiging vermeldt, heeft de werkgroep op deze rapporten commentaar geleverd. Ons commentaar vind je hier: op de marktonderzoeken en op de verkeersrapporten.

De werkgroep krijgt naar aanleiding van de inhoud van deze uitnodiging vragen van buurtbewoners.

We organiseren daarom graag een informeel vragenuurtje, digitaal via zoom. Dat doen we op maandag 13 december om 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom.

Wij zullen kort vertellen hoe het proces tussen werkgroep, projectontwikkelaar en gemeente tot nu toe loopt. Ook lichten we kort ons commentaar op de rapporten toe.  Dit commentaar krijgen jullie ook binnenkort in een korte samenvatting via een flyer in de brievenbus.

Maar  onze vragenuurtje is natuurlijk vooral bedoeld om jullie vragen te bespreken!

Wil je erbij zijn? Stuur uiterlijk 13 december om 12:00 uur een berichtje naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl, vermeld je naam en adres en geef ons al vast je vragen mee (als je die al hebt).
Je krijgt na de aanmelding een zoom-link toegestuurd per mail.

Namens de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat, Hans van Dijk

Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering

Beste buurtgenoten,

Er zijn twee belangrijke bijeenkomsten geweest waarover we  jullie willen bijpraten.

Raad in de wijk – 5 oktober

Op 5 oktober was er een bijeenkomt van raadsleden en buurtbewoners. Onder de titel Raad in de Wijk Noordoost werd de Ezelsdijkbuurt bezocht om te praten over het thema Stedelijke verdichting en klimaatadaptatie. Dat de geplande nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat daarbij centraal stond zal je niet verrassen. De opkomst was heel goed. Zeker 25 buurtgenoten hebben heel actief meegedacht en gesproken over het onderwerp. Ook 7 raadleden van GroenLinksl,PvdA,CDA,D66, VVD, Stadsbelang Utrecht en Student en Starter waren aanwezig. De projectleider van de gemeente Utrecht heeft de nieuwbouwplannen toegelicht. Voor de bijeenkomst heeft de werkgroep een flyer gemaakt met de visie vanuit de buurt op de drie thema´s die besproken zijn op de avond. Deze flyer hebben we uitgedeeld aan de aanwezigen. Hij is ter informatie hier bijgevoegd.

Commissievergadering 14 oktober

Deze bijeenkomst was een mooie voorbereiding op de commissievergadering Ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed, die daarna op 14 oktober plaatsvond. De raadsleden waren vooraf inmiddels goed op de hoogte gebracht van onze bezwaren tegen de nieuwbouw en tegen de grote discounter, zowel op 5 oktober door de buurtgenoten als nog apart schriftelijk door de werkgroep. Ook hadden de raadsleden de voorlopige resultaten van de onderzoeken die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn uitgevoerd naar de behoefte aan een grote discounter gekregen,  voorafgaand aan de commissievergadering.

Lees verder “Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering”