Nieuwbouw Jan van Galenstraat: Informatiebijeenkomsten 15 december

Op 15 december organiseerden de projectontwikkelaar Kerckebosch en de gemeente twee informatiebijeenkomsten over de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Hier vind je de presentatie die vooraf ging aan een eerste schets van de nieuwbouw. Deze schets is niet vrij gegeven. De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat zal bij de projectontwikkelaar aandringen om dit alsnog te doen. Nader bericht hierover volgt.

In de notulen van de bijeenkomst vind je een overzicht van de vragen die de aanwezige buurtbewoners hebben gesteld. In het begeleidend bericht geeft de projectontwikkelaar onder meer een overzicht van de vervolgstappen van de nieuwbouwplannen. Men is nog bezig met het beantwoorden van de vragen. De projectontwikkelaar nodigt uit om aanvullende vragen te stellen, dit kan door een mail te sturen naar de projectontwikkelaar, info@nieuwbouwezelsdijk.nl.

De buurtwerkgroep stelt het op prijs om via nieuwbouw@ezelsdijk.nl een afschrift te ontvangen van eventueel aanvullend gestelde vragen.

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: bericht aan raadsleden

Wij hebben de raadsleden van de Commissie ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed met een mailbericht op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de nieuwbouw vanuit het gezichtspunt van de buurtwerkgroep. We hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij zowel het participatieproces als bij enkele inhoudelijke punten van de presentatie die op 15 december is gegeven. Als je dit bericht aan de raadsleden doorneemt, ben je weer bijgepraat over de manier waarop de buurtwerkgroep op dit moment zijn insteek kiest.

Mocht je maar aanleiding van onze kritische kanttekeningen de buurtwerkgroep nog iets willen meegeven, mail dan naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

De  buurtwerkgroep wenst jullie een heel goed nieuwjaar toe. Een jaar waarin we ons weer sterk zullen maken voor nieuwbouw  die de Ezelsdijkbuurt verrijkt in plaats van bedreigt.

Online vragenuurtje Nieuwbouw Jan van Galenstraat

13 december: online vragenuurtje buurtwerkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

De projectontwikkelaar Kerckebosch b.v. heeft huis-aan-huis een uitnodiging verspreid voor een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw Jan van Galenstraat.

Op deze bijeenkomst wordt o.a. gesproken over een aantal rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over de winkelvoorzieningen en over het verkeer. Deze rapporten kun je hier (onder agendapunt 9.3) vinden.
Zoals Kerckebosch in de uitnodiging vermeldt, heeft de werkgroep op deze rapporten commentaar geleverd. Ons commentaar vind je hier: op de marktonderzoeken en op de verkeersrapporten.

De werkgroep krijgt naar aanleiding van de inhoud van deze uitnodiging vragen van buurtbewoners.

We organiseren daarom graag een informeel vragenuurtje, digitaal via zoom. Dat doen we op maandag 13 december om 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom.

Wij zullen kort vertellen hoe het proces tussen werkgroep, projectontwikkelaar en gemeente tot nu toe loopt. Ook lichten we kort ons commentaar op de rapporten toe.  Dit commentaar krijgen jullie ook binnenkort in een korte samenvatting via een flyer in de brievenbus.

Maar  onze vragenuurtje is natuurlijk vooral bedoeld om jullie vragen te bespreken!

Wil je erbij zijn? Stuur uiterlijk 13 december om 12:00 uur een berichtje naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl, vermeld je naam en adres en geef ons al vast je vragen mee (als je die al hebt).
Je krijgt na de aanmelding een zoom-link toegestuurd per mail.

Namens de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat, Hans van Dijk

Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering

Beste buurtgenoten,

Er zijn twee belangrijke bijeenkomsten geweest waarover we  jullie willen bijpraten.

Raad in de wijk – 5 oktober

Op 5 oktober was er een bijeenkomt van raadsleden en buurtbewoners. Onder de titel Raad in de Wijk Noordoost werd de Ezelsdijkbuurt bezocht om te praten over het thema Stedelijke verdichting en klimaatadaptatie. Dat de geplande nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat daarbij centraal stond zal je niet verrassen. De opkomst was heel goed. Zeker 25 buurtgenoten hebben heel actief meegedacht en gesproken over het onderwerp. Ook 7 raadleden van GroenLinksl,PvdA,CDA,D66, VVD, Stadsbelang Utrecht en Student en Starter waren aanwezig. De projectleider van de gemeente Utrecht heeft de nieuwbouwplannen toegelicht. Voor de bijeenkomst heeft de werkgroep een flyer gemaakt met de visie vanuit de buurt op de drie thema´s die besproken zijn op de avond. Deze flyer hebben we uitgedeeld aan de aanwezigen. Hij is ter informatie hier bijgevoegd.

Commissievergadering 14 oktober

Deze bijeenkomst was een mooie voorbereiding op de commissievergadering Ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed, die daarna op 14 oktober plaatsvond. De raadsleden waren vooraf inmiddels goed op de hoogte gebracht van onze bezwaren tegen de nieuwbouw en tegen de grote discounter, zowel op 5 oktober door de buurtgenoten als nog apart schriftelijk door de werkgroep. Ook hadden de raadsleden de voorlopige resultaten van de onderzoeken die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn uitgevoerd naar de behoefte aan een grote discounter gekregen,  voorafgaand aan de commissievergadering.

Lees verder “Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering”

Inspraak invulling openbare ruimte nieuwbouw

Op 5 oktober werd door een paar wijkbewoners geopperd om als bewoners met eigen ideeën te komen voor de invulling van de openbare ruimte die onderdeel is van het plangebied voor de nieuwbouw. Dit gaat vooral om de parkeerplaats achter de winkels en het aangrenzende speelveld.
Nu neemt de projectontwikkelaar dit gebied mee in zijn planontwikkeling.

Mochten er buurtbewoners zijn die hiermee aan de slag willen, laat dat weten via nieuwbouw@ezelsdijk.nl. Dan brengen we hen met elkaar in contact.

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ontwikkeling

Beste Buurtgenoten,

Komende donderdag 14 oktober vergadert de raad in de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed. Het laatste agendapunt van deze vergadering gaat over de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat. Je kunt deze vergadering online volgen via deze link: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/

Wil je ook de agenda van de vergadering zien dan staat deze in de deze link.

Op 5 oktober is er een bijeenkomst geweest in het kader Raad in de Wijk: 8 gemeenteraadsleden van Groen Links (2x), PvdA, PvdD, D66,VVD, Stadsbelang en Student en Starter waren aanwezig.

Er waren zeker 25 buurtgenoten en een paar ambtenaren. Het was een hele geanimeerde en informatieve bijeenkomst. De buurtgenoten hebben hun mening gegeven en er is goed naar elkaar geluisterd. We zullen zien wat deze avond heeft bijgedragen aan de meningen van de raadsleden komende donderdag.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat.

Uitnodiging raadsbezoek Jan van Galenstraat

Dinsdag 5 oktober 2021
Raad in de Wijk Noordoost

In de wijk Noordoost wonen veel mensen dicht bij elkaar. Dat kan heel gezellig zijn, maar soms ook ingewikkeld. Wat gebeurt er om u heen en waar gaan we naartoe? Tijdens het bezoek van de Raad aan Noordoost staan de thema’s klimaatadaptatie en verdichting centraal. De raadsleden luisteren graag naar de bestaande ideeën en vragen uit de buurt.

Programma:
Verdichting Jan van Galenstraat

20.00u Thema Verdichting
21.30u Afsluiting met drankje

Locatie: bij goed weer op de parkeerplaats achter het winkelcentrum aan de Huizingalaan; bij slecht weer in Peters Bistro in het Griftpark.

We gaan in op onderstaande 3 thema’s. Graag horen we welk van de thema’s uw voorkeur heeft. Dit kunt u aangeven bij uw aanmelding:

  1. Economisch belang versus leefbaarheidsbelang (grote supermarkt)
  2. Verkeersaantrekkende werking locatie en ontsluiting (locatie ingesloten door Kardinaal de Jongweg en 2 fietsstraten, waarom deze locatie voor zo’n groot project)
  3. Zorgvuldige participatie versus snelheid (hoe diep ga je in op details, looptijd langer, hoe ga je hier mee om)

Aanmelden
We vinden het fijn om te weten dat u komt en naar welk van de 3 thema’s uw voorkeur uitgaat. Meldt u aan voor 30 september. Dit kan via  noordoost@utrecht.nl. Tot ziens op 5 oktober!
Wijkbureau Noordoost

Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste buurtgenoten,

Het is weer tijd om jullie te informeren over de voortgang van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat.

Onderzoeken van de projectontwikkelaar

Naar aanleiding van de vragen die de raadsleden van PvdA, GroenLinks en CDA aan het college hebben gesteld, heeft de gemeente met de projectontwikkelaar afgesproken dat die een aantal aanvullende onderzoeken laat uitvoeren.

Eerder is al onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid van een grote supermarkt (discounter). Het tweede onderzoek betreft daarop een aanvulling namelijk de beoordeling van de haalbaarheid van een kleinere, op de buurtgerichte supermarkt. Het onderzoek naar de grote discounter dateert van november 2019. Het tweede onderzoek is in concept afgerond. Over deze onderzoeken krijgen wij en de buurt binnenkort bericht.

Het derde onderzoek gaat over de verkeersveiligheid. Dit onderzoek loopt nog, het is ons niet duidelijk wanneer daarvan de resultaten bekend worden.

Contact met wethouders

Lees verder “Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat”

Bericht werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste mensen,

Graag willen we jullie bijpraten over de voortgang van de gesprekken die we gevoerd hebben met twee wethouders. In juni is wethouder Economische zaken, Klaas Verschuure, ter plekke op bezoek geweest met een beleidsadviseur van de gemeente. Bij het bezoek waren een paar werkgroepleden en een huurder van de flat aan de Jan van Galenstraat aanwezig. We hebben gesproken over  de zorgen over de niet gewenste grote supermarkt met de vrees voor verkeersoverlast; de zorgen over de toekomst voor de huurders die nu in de flats wonen, over de aantasting van de leefomgeving en de zorgen over de fietsstraat en parkeeroverlast. De wethouder heeft goed gehoord dat de leden van de werkgroep van alle aspecten heel goed op de hoogte zijn. De wethouder verwees naar de lopende onderzoeken naar de wenselijkheid van een discounter, en naar de verkeersdrukte. Het was goed om de gevolgen van het plan zichtbaar te maken op de locatie zelf.

Op 14 juli hadden we een afspraak met de wijkwethouder Linda Voortman. Ook in dit gesprek ging het over onze zorgen, waarbij we het accent hebben gelegd op alles wat aan de leefbaarheid in de buurt afbreuk kan gaan doen. Uiteindelijk hebben we de toezegging gekregen dat Linda als wijkwethouder onze belangen op dat gebied zeker zal behartigen in het college.

Nu is het zomerreces maar na de zomer zal er een commissievergadering plaatsvinden met Bülent Isik die vragen gaat stellen over de nieuwbouwplannen.

Er lopen dus nog verschillende nieuwe onderzoeken in opdracht van de projectontwikkelaar, die mede door de druk die we als buurtbewoners met de resultaten van de enquête hebben uitgeoefend in gang zijn gezet. Het onderzoek naar de verkeersdruk loopt nog, het onderzoek naar de haalbaarheid van een discounter is afgerond. Wij verwachten dat we na de zomer daarover geïnformeerd worden. Jullie horen daarvan de resultaten.

Een fijne zomer voor jullie allen.
Werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuws over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Het is tijd voor nieuws over de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Zie het bericht hieronder voor:

  1. De vragen aan het college en antwoorden die gegeven zijn.
  2. Resultaten van de onderzoeken naar verkeersdruk en haalbaarheid grote supermarkt. Uitstel van de presentatie van het schetsontwerp.
  3. Klankbordbijeenkomst 31 mei.

1. De vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders en de antwoorden die gegeven zijn.

Het College heeft antwoord gegeven op de vragen die gesteld zijn door de gemeenteraadsleden Bülent Isik (PvdA), Jantine Zwinkels  (CDA) en Rachel Heijne (GL). Deze vragen zijn in samenwerking met de werkgroep en een aantal huurders opgesteld. Het overzicht van de vragen en de antwoorden kun je via deze link inzien.

De werkgroep heeft de antwoorden goed bestudeerd. Sommige vragen zijn onvoldoende beantwoord en roepen weer nieuwe vragen op. Onze reactie hebben we  aan de raadsleden gestuurd.  Bülent Isik  gaat de nieuwbouwplannen van de  Jan van Galenstraat agenderen op een vergadering van de commissie stad en ruimte. De verwachting is dat deze vergadering na de zomervakantie plaats vindt.

Samengevat in vier punten is onze reactie :

  • Er blijft onduidelijkheid over de mogelijkheden voor de huurders om terug te keren in het pand en over hun huisvesting tijdens de bouw. Bijvoorbeeld: Is dit een toezegging dat de urgentieverklaring door de verhuurder zal worden aangevraagd en dat hierbij geen inkomenseis speelt? Daarnaast moeten deze afspraken wat ons betreft duidelijk worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
  • De genoemde argumenten voor het niet bouwen van een grote supermarkt in het Veemarktgebied zijn nog sterker van toepassing voor de Ezelsdijkbuurt. Er wordt geen argumentatie gegeven waarom deze hier wel zou passen, terwijl verkeersstromen en bestaande bouw de situatie vele malen complexer maken. Naar onze mening is het inpassen van 1800 m2 (nog 50% groter dan gepland in het Veemarktgebied) op deze locatie niet mogelijk. Een kleinere supermarkt die geen autoverkeer aantrekt vanuit verder afgelegen buurten, zou misschien wel kunnen.
  • Het college gaat zonder duidelijke argumentatie voorbij aan het door de gemeenteraad eerder goedgekeurde beleid op het gebied van mobiliteit (zie de inspanningen om tot veilige, autoluwe fietsstraten te komen) en het beleid detailhandel uit 2015, waarin ingezet wordt op versterking winkelfuncties de Gaard en Biltstraat (beiden gerealiseerd) .
  • De communicatie met de buurt was onvoldoende en de procedures m.b.t. de participatie zijn niet goed uitgevoerd. Hiermee voldoet het plan niet aan de eisen voor participatie en herkennen wij ons zeker niet in “het gezamenlijk maken van een goed plan.” Wij zouden de raad willen vragen of jullie in de uitvoering van de controlerende taak in dit project (onder UPP-1) met ons ruggenspraak zouden willen blijven houden, net zoals jullie dat nu doen. Niet alleen gezien het feit dat er een duidelijke valse start is geweest in het participatieproces, die in de antwoorden op jullie raadsvragen niet wordt erkend, maar zeker ook gezien de potentieel grote impact op de gehele buurt.

Wil je meer weten over onze reactie op de beantwoording van de vragen door het college? Lees hier verder

Lees verder “Nieuws over de nieuwbouwplannen”

Antwoorden raadsvragen

Beste buurtgenoten,

Afgelopen vrijdag kregen wij bericht dat de vragen die door de raadsleden Rachel Heijne (GL), Bülent Isik (PvdA) en Jantine Zwinkels (CDA) over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat zijn ingediend beantwoord zijn. Via deze link kun je de antwoorden lezen. Bülent gaf aan graag met ons verder te willen praten over de vervolgstappen.

Wij zijn de antwoorden aan het analyseren. Heb je ook suggesties naar aanleiding van de antwoorden? Deel ze ons mee.

Op de ALV van komende maandag zullen de nieuwbouwplannen uiteraard aan de orde komen.

De werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat