Deadline 5 februari: al gereageerd op het SPvE?

Deadline 5 februari: al gereageerd op het SPvE voor de nieuwbouw Jan van Galenstraat?

Aanstaande maandag 5 februari dienen uiterlijk de reacties op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat naar de gemeente gemaild te worden.

Het mailadres van de gemeente is: galenhuizingalaan@utrecht.nl

Dus nog een weekend om een bijdrage te leveren aan het beïnvloeden van het plan om zo de leefbaarheid voor onze buurt te behouden of verbeteren. Kijk voor ideeën nog eens naar de flyer van een paar weken geleden, of overleg nog eens met de buren.  De link naar het SPvE vind je hier.

We vinden het prettig als jullie je reactie naar de gemeente ook naar ons stuurt: nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Succes!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuwbouw: flyer in de bus over het SPvE!

Nieuwbouw Jan van Galenstraat : flyer in de bus over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen!

Om de buurtgenoten te ondersteunen bij het reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de nieuwbouw Jan van Galenstraat verspreidt de buurtwerkgroep nieuwbouw momenteel een huis-aan-huis een flyer. Daarin somt de buurtwerkgroep  kort op welke onderdelen van dit SPvE om een reactie vragen vanuit de buurt. Ook organiseert de werkgroep ter ondersteuning een online informatie-uurtje voor buurtbewoners georganiseerd. Zie de flyer voor meer informatie.

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat (nieuwbouw@ezelsdijk.nl)

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: Informatieavond 19 december

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: Informatieavond 19 december en reageren op het Stedenbouwkundig programma van eisen!

Iedereen heeft inmiddels een flyer van de gemeente gekregen met informatie over de stand van zaken rond de nieuwbouw Jan van Galenstraat.

Vanaf 11 december  en tot 5 februari 2024 kunnen wij  reageren op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de herontwikkeling van de aan de Jan van Galenstraat. Dit is het eerste formele document op grond waarvan de gemeenteraad definitief richting gaat geven aan de nieuwbouw. De reacties worden meegenomen (of niet…) bij het opstellen van het definitieve plan. Het plan vind je hier.

Tijdens de consultatieperiode organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op 19 december. Het is een (buurt)informatiebijeenkomst, waarop de gemeente een toelichting geeft op het concept SPvE, het vervolgproces en de voorlopige planning. Ook kunnen we vragen stellen. De gemeente heeft er voor gekozen om er een inloopbijeenkomst van te maken, dus er is geen algemeen, plenair gedeelte. De bijeenkomst vindt plaats in de Marnix-academie, vanaf 18.00 uur.

Ter voorbereiding van het bezoek aan de informatieavond is het handig om het SPvE van te voren door te nemen. Om nog eens na te lezen wat wij vanuit de buurt als belangrijkste aandachtspunten hebben, kun je ons bericht op de website van 18 mei (met verwijzing naar de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen naar aanleiding van onze zorgen) en 25 augustus (waarin we met name nog twee onduidelijke punten in de uitwerking van de motie aanstippen) nog eens doornemen.

We hopen jullie te zien op de informatiebijeenkomst!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste buurtgenoten,

Op 14 augustus j.l. heeft de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat een gesprek gehad met Chris de vet, projectleider van de Gemeente en Stephanie Baneke, medewerker van het bureau dat de projectontwikkelaar heeft ingeschakeld voor communicatie (Bureau Dietz).

De aanleiding was het verzoek van de gemeente om de voortgang van het project te bespreken, nadat op 16 mei j.l. een motie van de gemeente raadsleden van D66,PvdA, Volt, Groen Links en Student en Starter was aangenomen. De tekst van de motie vind je hier.

De belangrijkste punten van deze motie waren:

 • Er komt een (mandjes)supermarkt van maximaal circa 1270 mtr2 BVO,
 • De uitgang voor het laad- en losverkeer wordt naar de Kardinaal de Jongweg verplaatst en er vindt geen inpandig laden en lossen plaats,
 • bezoekers worden gestimuleerd lopend of per fiets naar het winkelpand te komen, hiervoor komen er voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen,
 • het ondergrondse autoparkeren (parkeergarage) is alleen bedoeld voor bewoners en hun bezoekers en niet voor de supermarkt.

Lees verder “Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat”

Gemeenteraad maakt keuze voor scenario nieuwbouw Jan van Galenstraat

Op 11 mei heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat en het voorstel van het college voor het scenario 4b (inhoud van dit scenario: zie bericht van 6 mei)

De raad heeft met het voorstel van het college ingestemd. De raad nam afgelopen dinsdag een motie (hier) aan die het scenario nog iets aanscherpt.

In het nu gekozen scenario, gecombineerd met de uitspraken in de motie, wordt op de volgende punten afgeweken van de oorspronkelijke plannen:

 • bevoorrading van de supermarkt vanaf de Kardinaal de Jongweg  en dus niet vanaf de zijde aan de Huizingalaan, met zoveel mogelijk behoud of verplaatsing van bomen
 • inzetten op een “mandjessupermarkt” door de omvang van het winkelverkoopoppervlak van de supermarkt te begrenzen op circa 1200 m² bvo (= circa 850 m² wvo) of een omvang die daar zeer dichtbij ligt;
 • stimuleren dat bezoekers van de supermarkt en andere winkels lopend, met het OV of met de fiets gaan door:
  • voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen te realiseren;
  • ervoor te zorgen dat de parkeergarage alleen bedoeld is voor bewoners en hun bezoekers;
  • de supermarkt via een overeenkomst te verplichten maatregelen te nemen die daaraan bijdragen.

Hiermee wordt aan een aantal belangrijke zorgen van de buurt tegemoet gekomen. Zoals eerder gemeld maakt de werkgroep zich echter nog steeds zorgen over de mate waarin deze wijzigingen in de oorspronkelijke plannen uiteindelijk ook gerealiseerd gaat worden.

Nu de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt gaat de gemeente het zogenaamde  Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) afronden. Dit is de eerste stap in de formele procedure om de projectontwikkelaar toestemming te geven om te gaan slopen en bouwen.

Iedereen kan zijn mening kenbaar gaan maken over dit programma van eisen (de ‘consultatie’). Deze consultatie verwacht de gemeente direct na de komende zomervakantie te kunnen laten plaatsvinden.

De motie roept het college op om het plan met eigenaar Kerckebosch Ezelsdijk B.V. en met betrokkenheid van bewoners, winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden verder uit te werken en vorm te geven.

Wij verwachten dan ook binnenkort dat  de buurt gevraagd zal worden om hierin verder mee te denken.

De buurtwerkgroep gaat zich nu beraden over welke stappen we als buurt zouden moeten zetten, gezien de uitkomsten van de gemeentelijke besluitvorming. Wordt vervolgd!

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: nog steeds zorgen over de besluitvorming op 11 mei

Wij hebben op 7 april jullie bericht dat de behandeling van de raadsbrief van het college van B&W over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat in de gemeenteraad is verzet naar 11 mei, dus naar volgende week donderdag.

In dit uitgebreide bericht praten wij jullie bij over de stand van zaken en laten we zien dat wij nog steeds grote zorgen hebben over de uitkomst van de gemeentelijke besluitvorming.

Lees verder “Nieuwbouw Jan van Galenstraat: nog steeds zorgen over de besluitvorming op 11 mei”

11 mei raadvergadering over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Na de commissievergadering van 12 januari j.l. hebben we twee gespreksronden gehad met de wethouder Eelco Eerenberg als invulling van zijn toezegging om met betrokkenen in overleg te gaan om tot een meer gedragen voorstel te komen voor de nieuwbouwplannen.

We zaten aan tafel met  de bewonerscommissie van de huidige huurders en drie ondernemers/winkeliers die nu een winkel hebben op de Jan van Galenstraat. Het gesprek vond plaats aan de hand van een aantal door de gemeente ontwikkelde scenario’s over de nieuwbouw, inclusief een optie om (deels) te renoveren.

De conclusies die de wethouder trekt uit die twee gesprekken, zijn verwoord in een brief aan de raad. De brief van het college is vorige week vrijdag verstuurd aan de raadleden en de werkgroep. We zijn zeer kritisch over het voorstel van het college en we hebben snel een reactie geschreven, gericht aan de  leden van de gemeenteraad. In deze link kun je de reactie van de werkgroep lezen. We geven aan waarom het voorgestelde scenario ons inziens niet voldoet.

De gemeenteraad had al eerder besloten om de brief te agenderen voor een raadsvergadering. Deze zou donderdag 6 april plaatsvinden. Voor de woordvoerders van de verschillende partijen was de brief aanleiding om eerst nog in technische zin zich te laten bijpraten over de voor- en nadelen van de scenario’s alvorens een uitspraak te doen over het scenario dat het college voorstelt.

De planning is nu dat de raadsbrief wordt behandeld in de volgende raadsvergadering van 11 mei 2023.

Als je wilt kun je op grond van deze informatie reageren naar de raadsleden, raadsleden@utrecht.nl

Als je persoonlijk een raadslid kent dan is een apart mailtje natuurlijk ook heel welkom.

Wij zullen jullie in de week voorafgaand op de gemeenteraadsvergadering van 11 mei informeren over de agenda.

Alle stukken die voor de raadsvergadering bedoeld zijn staan hieronder.

Vriendelijke groeten, de werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Aanpassing nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat?

Raadscommissie verzoekt wethouder om aanpassing van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat

Donderdagavond 12 januari is de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in debat gegaan over de nieuwbouwplannen. Daaraan voorafgaand hebben maar liefst zo’n dertig buurtbewoners een mail gestuurd naar de leden van deze commissie om hun zorgen over deze plannen nogmaals onder de aandacht te brengen.  Ook de onlangs gevormde bewonerscommissie Huizingalaan/van Ginnekenlaan heeft hen een brief gestuurd met acht vragen en opmerkingen over de plannen om te gaan slopen en de gevolgen daarvan voor de huidige bewoners. In het debat is herhaaldelijk verwezen naar deze reacties uit de buurt. De werkgroep is dan ook heel blij met deze actie. Deze heeft ongetwijfeld de raadsleden die om dit debat hadden gevraagd, een steuntje in de rug gegeven om verandering van de plannen te vragen!

Een aantal fracties heeft aangegeven voorstander te zijn van het afzien van een supermarkt. Zij pleiten voor een andere invulling van deze ruimte , bijvoorbeeld andere winkels, maatschappelijke voorzieningen of meer woningen. Andere fracties zien iets in een kleinere supermarkt.  Fracties geven aan dat de gemeente, projectontwikkelaar en buurt  samen de aanpassing zouden moeten uitdenken.

Daarnaast is veel gesproken over de vraag of renovatie een betere optie is dan sloop/nieuwbouw. Het werd duidelijk dat een aantal fracties de voorkeur geeft aan renovatie. Het debat spitste zich toe op de vraag of tenminste 60% van de bewoners moet instemmen met sloop/nieuwbouw, om ook daadwerkelijk tot sloop te mogen overgaan. Dit is een principe dat met woningbouwcorporaties is afgesproken. In de situatie van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat gaat het overigens om particuliere woningen.

Ook de zorgen om vermindering van het openbaar groen en het slecht verlopen participatieproces zijn aan de orde geweest.

Toen was natuurlijk de vraag hoe de wethouder in dit debat stond.

Kort samengevat heeft hij goed gehoord dat de (meerderheid van de) commissie wil afzien van een supermarkt om allerlei redenen. Hij heeft echter ook argumenten die pleiten vóór een supermarkt. Hij wil de tijd nemen om twee andere scenario’s te laten onderzoeken, zonder het huidige plan te laten vallen. Daarvoor zal hij ook overleg hebben met de buurt.

De scenario’s zijn:

 • een supermarkt zonder parkeergelegenheid, met laden/lossen via de Kardinaal de Jongweg
 • geen supermarkt, met een alternatieve invulling van de ruimte die dan overblijft

Hij gaf aan dat het aan de gemeenteraad is om een oordeel te vellen over de keuze die het college vervolgens maakt. Dit zal gebeuren in de raadsvergadering van 9 maart a.s.

Leden van de buurtwerkgroep hebben live of online het debat gevolgd. Los van de inhoud waren we allemaal onder de indruk van de inzet van de raadsleden: zij hadden zich goed voorbereid, hebben in aanloop naar dit debat de tijd genomen om zich door de buurt te laten informeren én hebben grondig het debat gevoerd tijdens de commissievergadering.

De stream van de vergadering is binnenkort terug te vinden via deze link.

De buurtwerkgroep gaat naar aanleiding van dit resultaat nadenken over het vervolg. In ieder geval zal de werkgroep een reactie voorbereiden op de brief die de wethouder stuurt naar de gemeenteraad over de twee nieuwe scenario’s. Wordt vervolgd!

Commissievergadering nieuwbouwplannen

Commissievergadering met nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat op de agenda.

Beste buurtgenoten,

Op 12 januari in de avond houdt de raadscommissie ruimtelijke ordening en grondzaken een vergadering waarin als laatste onderdeel de nieuwbouwplannen voor de Jan van Galenstraat staan geagendeerd. De raad wil met de wethouder in gesprek naar aanleiding van de vele signalen uit de buurt over zorgen rond de plannen.

De agenda met stukken vind je hier.

Wil je deze vergadering bijwonen? Er is een publieke tribune. Volgen kan ook online. Dan kun je op deze pagina te zijner tijd de stream van de vergadering vinden.

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Raadsleden op bezoek in de Ezelsdijkbuurt

De afgelopen twee weken zijn in totaal acht raadsleden op bezoek geweest in onze buurt, op uitnodiging van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat. Een flink aantal raadsleden is pas sinds eind maart lid van de gemeenteraad door de verkiezingen die dit jaar gehouden zijn. Daarom leek het ons een goed idee om hen bij te praten over hoe de buurt aankijkt tegen de nieuwbouwplannen. We maakten een wandeling over het terrein en hebben uitvoerig ons verhaal gedaan.

Zo hebben we gesproken over de zorgen van de huidige huurders over hun toekomstige huisvesting en over de slechte staat van onderhoud. Ook hebben we nog eens toegelicht welke problemen wij voorzien voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid als er een supermarkt komt die extra
autoverkeer aantrekt. Ook hebben we laten zien dat er eigenlijk geen goede laad/losplek is. Tot slot hebben we laten zien dat in de rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over verkeer, parkeren en de winkelvoorzieningen vaak een verkeerde voorstelling van zaken wordt geven. Er is gewerkt met modelberekeningen die niet aansluiten bij de werkelijke situatie. Alle onderwerpen die we de revue hebben laten passeren staan in deze presentatie die we hebben gegeven.

De raadsleden waren zeer geïnteresseerd. Ze zijn van plan om met de wethouder in de commissievergadering in gesprek te gaan over onze zorgen en opmerkingen. Wij hopen dat dit debat plaats gaat vinden voordat de formele procedure voor besluitvorming door het gemeentebestuur
start. Dat wil zeggen voordat het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (‘SPvE’) is vastgesteld. Wij houden jullie op de hoogte!

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat