Aanpassing nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat?

Raadscommissie verzoekt wethouder om aanpassing van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat

Donderdagavond 12 januari is de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in debat gegaan over de nieuwbouwplannen. Daaraan voorafgaand hebben maar liefst zo’n dertig buurtbewoners een mail gestuurd naar de leden van deze commissie om hun zorgen over deze plannen nogmaals onder de aandacht te brengen.  Ook de onlangs gevormde bewonerscommissie Huizingalaan/van Ginnekenlaan heeft hen een brief gestuurd met acht vragen en opmerkingen over de plannen om te gaan slopen en de gevolgen daarvan voor de huidige bewoners. In het debat is herhaaldelijk verwezen naar deze reacties uit de buurt. De werkgroep is dan ook heel blij met deze actie. Deze heeft ongetwijfeld de raadsleden die om dit debat hadden gevraagd, een steuntje in de rug gegeven om verandering van de plannen te vragen!

Een aantal fracties heeft aangegeven voorstander te zijn van het afzien van een supermarkt. Zij pleiten voor een andere invulling van deze ruimte , bijvoorbeeld andere winkels, maatschappelijke voorzieningen of meer woningen. Andere fracties zien iets in een kleinere supermarkt.  Fracties geven aan dat de gemeente, projectontwikkelaar en buurt  samen de aanpassing zouden moeten uitdenken.

Daarnaast is veel gesproken over de vraag of renovatie een betere optie is dan sloop/nieuwbouw. Het werd duidelijk dat een aantal fracties de voorkeur geeft aan renovatie. Het debat spitste zich toe op de vraag of tenminste 60% van de bewoners moet instemmen met sloop/nieuwbouw, om ook daadwerkelijk tot sloop te mogen overgaan. Dit is een principe dat met woningbouwcorporaties is afgesproken. In de situatie van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat gaat het overigens om particuliere woningen.

Ook de zorgen om vermindering van het openbaar groen en het slecht verlopen participatieproces zijn aan de orde geweest.

Toen was natuurlijk de vraag hoe de wethouder in dit debat stond.

Kort samengevat heeft hij goed gehoord dat de (meerderheid van de) commissie wil afzien van een supermarkt om allerlei redenen. Hij heeft echter ook argumenten die pleiten vóór een supermarkt. Hij wil de tijd nemen om twee andere scenario’s te laten onderzoeken, zonder het huidige plan te laten vallen. Daarvoor zal hij ook overleg hebben met de buurt.

De scenario’s zijn:

  • een supermarkt zonder parkeergelegenheid, met laden/lossen via de Kardinaal de Jongweg
  • geen supermarkt, met een alternatieve invulling van de ruimte die dan overblijft

Hij gaf aan dat het aan de gemeenteraad is om een oordeel te vellen over de keuze die het college vervolgens maakt. Dit zal gebeuren in de raadsvergadering van 9 maart a.s.

Leden van de buurtwerkgroep hebben live of online het debat gevolgd. Los van de inhoud waren we allemaal onder de indruk van de inzet van de raadsleden: zij hadden zich goed voorbereid, hebben in aanloop naar dit debat de tijd genomen om zich door de buurt te laten informeren én hebben grondig het debat gevoerd tijdens de commissievergadering.

De stream van de vergadering is binnenkort terug te vinden via deze link.

De buurtwerkgroep gaat naar aanleiding van dit resultaat nadenken over het vervolg. In ieder geval zal de werkgroep een reactie voorbereiden op de brief die de wethouder stuurt naar de gemeenteraad over de twee nieuwe scenario’s. Wordt vervolgd!

Commissievergadering nieuwbouwplannen

Commissievergadering met nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat op de agenda.

Beste buurtgenoten,

Op 12 januari in de avond houdt de raadscommissie ruimtelijke ordening en grondzaken een vergadering waarin als laatste onderdeel de nieuwbouwplannen voor de Jan van Galenstraat staan geagendeerd. De raad wil met de wethouder in gesprek naar aanleiding van de vele signalen uit de buurt over zorgen rond de plannen.

De agenda met stukken vind je hier.

Wil je deze vergadering bijwonen? Er is een publieke tribune. Volgen kan ook online. Dan kun je op deze pagina te zijner tijd de stream van de vergadering vinden.

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Raadsleden op bezoek in de Ezelsdijkbuurt

De afgelopen twee weken zijn in totaal acht raadsleden op bezoek geweest in onze buurt, op uitnodiging van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat. Een flink aantal raadsleden is pas sinds eind maart lid van de gemeenteraad door de verkiezingen die dit jaar gehouden zijn. Daarom leek het ons een goed idee om hen bij te praten over hoe de buurt aankijkt tegen de nieuwbouwplannen. We maakten een wandeling over het terrein en hebben uitvoerig ons verhaal gedaan.

Zo hebben we gesproken over de zorgen van de huidige huurders over hun toekomstige huisvesting en over de slechte staat van onderhoud. Ook hebben we nog eens toegelicht welke problemen wij voorzien voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid als er een supermarkt komt die extra
autoverkeer aantrekt. Ook hebben we laten zien dat er eigenlijk geen goede laad/losplek is. Tot slot hebben we laten zien dat in de rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over verkeer, parkeren en de winkelvoorzieningen vaak een verkeerde voorstelling van zaken wordt geven. Er is gewerkt met modelberekeningen die niet aansluiten bij de werkelijke situatie. Alle onderwerpen die we de revue hebben laten passeren staan in deze presentatie die we hebben gegeven.

De raadsleden waren zeer geïnteresseerd. Ze zijn van plan om met de wethouder in de commissievergadering in gesprek te gaan over onze zorgen en opmerkingen. Wij hopen dat dit debat plaats gaat vinden voordat de formele procedure voor besluitvorming door het gemeentebestuur
start. Dat wil zeggen voordat het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (‘SPvE’) is vastgesteld. Wij houden jullie op de hoogte!

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Gezocht: twitteraar!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat is op zoek naar buurtgenoten die actief zijn op twitter. Wij willen hen vragen om in overleg met de buurtwerkgroep berichten te plaatsen over onze activiteiten en standpunten over de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Wie doet er mee om onze zorgen onder de aandacht te blijven brengen van een breder publiek? Stuur een mailtje naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Graag willen we jullie bijpraten over de laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat.

13 september RIB
Op 13 september waren veel buurtgenoten aanwezig op het Stadhuis waar de Raadsinformatie Bijeenkomst werd gehouden. Hans van Dijk heeft namens  de werkgroep de belangrijkste zorgen benoemd over de effecten op de leefbaarheid in de buurt van de vestiging van een grote supermarkt met de uitgang en de laad- en losplek in de Huizingalaan.
Hier kun je het verhaal nog eens lezen dat Hans gehouden heeft.

15 oktober bezoek Raadsleden en medewerkers fractie PvdA
Op 15 oktober is een delegatie van de PvdA op bezoek geweest bij de huurders. Ze hebben het gebouw van binnen gezien en gesproken met een aantal huurders.

1 november presentatie van het schetsontwerp Nieuwbouw
Op deze drukbezochte avond waren veel huurders aanwezig die hun stem hebben laten horen. Er is een gesprek geweest met Arjen Jansen, directeur van Kerckebosch. De avond verliep tumultueus omdat er veel vragen waren van bezoekers waarop vage antwoorden kwamen. Er is wel geprobeerd om alle vragen te verzamelen. Het verslag zien we tegemoet. Er is een tweede bijeenkomst toegezegd met buurtbewoners.

Twee werkgroepsleden hebben kennis gemaakt met de nieuwe wijkwethouder Suzanne Schilderman. Aan haar hebben we onze zorg voorgelegd wat de gevolgen zullen zijn van de grote supermarkt voor het verkeer en de leefbaarheid.

Inmiddels zijn verschillende nieuwe raadsleden komen kijken op de locatie en hebben we hen bijgepraat over de situatie.

Twee leden van de werkgroep hebben een gesprek gehad met het onderzoeksbureau Haskoning dat het markt- en het verkeersonderzoek heeft uitgevoerd. Het beeld werd bevestigd dat er met modellen gewerkt is dat deze modellen niet zijn getoetst aan de werkelijkheid. Er zijn over voor ons cruciale vragen zoals bv. gevolgen voor verkeersveiligheid van het kruispunt, geen onderzoeken gedaan.

Informatiebijeenkomst nieuwbouw Jan van Galenstraat

Projectontwikkelaar Kerckebosch organiseert dinsdagavond 1 november een informatieavond over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat. Een uitnodiging hebben we allemaal door de brievenbus gekregen.  Via deze link op de website van Kerckebosch vind je een samenvatting van het globale ontwerp van het gebouw, zoals gepresenteerd in de vorige informatiebijeenkomst, in december 2021. De laatste bladzijde geeft nieuwe informatie.

Het is goed als ook dit keer veel buurtbewoners de bijeenkomst bezoeken om de zorgen vanuit de buurt nog eens goed voor het voetlicht te brengen.  Ook horen we natuurlijk graag van de projectontwikkelaar wat er gedaan is met de vele opmerkingen  die in december gemaakt zijn door buurtgenoten.

Leden van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat zullen ook aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september hebben we een aantal afspraken met vooral nieuwe raadsleden om de buurt te bezoeken. We houden jullie daarvan op de hoogte.

Raadsinformatiebijeenkomst

Op 13 september j.l. is een RIB, een Raadsinformatiebijeenkomst geweest over de nieuwbouwplannen. De buurtbewoners waren in groten getale gekomen! Hans van Dijk, namens de werkgroep, de projectleider van de gemeente, Chris de Vet en de projectontwikkelaar, Kerckebosch hebben ieder een 10 minuten durend verhaal kunnen houden over de nieuwbouwplannen. Onze zorgen zijn goed verwoord en er waren veel vragen. De tijd was te kort om op alle vragen te kunnen antwoorden. We hebben de nieuwe raadsleden  uitgenodigd voor een bezoek op locatie. Dat bezoek zal in november plaatsvinden.

Via deze link kun je de bijeenkomst terugkijken.

Er zijn wat wisselingen geweest in de werkgroep. Jeroen en Coquita zijn verhuisd. Martin heeft zich teruggetrokken vanwege privé omstandigheden.

Reinier van Olderen, woonachtig in Nieuw Bleyenburg en Stefan de Jong, woonachtig op de Oortlaan zijn toegetreden tot de werkgroep.

Namens de werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat, Gerdien Griffioen

Raadsbijeenkomst over nieuwbouw Jan van Galenstraat

In de maanden voor de zomer is regelmatig contact geweest met gemeenteraadsleden over de nieuwbouw Jan van Galenstraat.  Dit heeft er toe geleid dat een aantal raadsleden de nieuwbouw op de agenda hebben plaatsen van de zogenaamde Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september aanstaande. De buurt wordt op die bijeenkomst in de gelegenheid gesteld om mondeling zijn visie te geven op de nieuwbouw. Ook kan de buurt ter plekke vragen van raadsleden beantwoorden. De buurtwerkgroep zal namens de buurt het woord voeren. Vraag aan onze buurtbewoners is om met  zoveel mogelijk mensen op de publieke tribune aanwezig te. Zo laten we zien dat de zorgen en bezwaren breed gedragen worden in de buurt.  De bijeenkomst vindt plaats in het stadshuis op de Oude Gracht en begint om 19.30 uur. Het is nog niet bekend hoe laat ons onderwerp aan de orde komt. De informatie op de website van de gemeente over de bijeenkomst en welke stukken daar besproken worden vind je hier.

Raadsbrief herontwikkeling Jan van Galenstraat

De raadsbrief met antwoorden op de vragen die vanuit de raadsleden zijn gesteld in de commissievergadering van 14 oktober 2021 en was toegezegd door de wethouder is inmiddels verschenen.

Via onderstaande link kun je de stukken lezen.
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat heeft een reactie geschreven op deze brief en deze naar alle raadsleden gestuurd. Wij gaan graag in gesprek met raadsleden over de brief en de vervolgstappen die we kunnen zetten als buurt.

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart is het zover: we mogen weer als Utrechters naar de stembus om onze vertegenwoordigers in het gemeentebestuur van Utrecht te kiezen. De  nieuwe gemeenteraad zal zich straks gaan buigen over de voorstellen van het college over de invulling van de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat.

Hoe zal de partij waarop je mogelijk gaat stemmen omgaan met de nieuwbouwplannen voor de Jan van Galenstraat en de zorgen die de buurt daarover heeft? We nodigen je uit om daarover navraag te doen bij  de partij van je keuze. We zijn ook erg benieuwd naar de reactie die je op je vraag krijgt. Laat ons via nieuwbouw@ezelsdijk.nl weten welke reactie je hebt gekregen.

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat