Voorjaarswandeling

De Stichting Voorveldse Polder en het buurtcomité Nova Zembla nodigen u uit voor een

VOORJAARSWANDELING
OP ZONDAG 11 APRIL
VAN 16.00 – 18.00 UUR

Verzamelen in het tunneltje aan de Ariënslaan

Tijdens de wandeling kunt u genieten van de natuur in het park en de duizenden stinzenplantjes die dan in bloei staan. Om een uur of vijf bieden wij u een drankje aan  op het mooiste terras van Utrecht in Hotel Mitland. Wij willen met dit initiatief alle organisaties die betrokken zijn bij de Voorveldse Polder gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en elkaar en het park nader te leren kennen. We beogen daarmee het overleg en de samenwerking voor een mooi park te bevorderen.

Er zijn veel mensen bij dit bijzondere stukje van Utrecht betrokken. Dat zijn bijvoorbeeld diegenen die er beroepshalve mee bezig zijn: bij de gemeente of omdat hun bedrijf er is gevestigd of werkzaamheden uitvoert. Er is de grote groep van recreanten die al dan niet in georganiseerd verband naar het park komt om hard te lopen, te tennissen, wandelen, voetballen, paardrijden, picknicken, joggen, vissen, foto’s te maken, hun hond uit te laten en wat dies meer zij. En ten slotte hebben de buurtcomités belang bij ‘hun’ park, de groene long voor omwonenden.

Wij stellen uw komst zeer op prijs. Om een indruk te krijgen van het aantal deelnemers, vragen we u ons te laten weten of u komt.

Met vriendelijke groet, namens Nova Zembla en de Stichting Voorveldse Polder,

Corrie Buschman
Hans van Dijk

Informatie en opgave bij Hans van Dijk, Willem Barentszstraat 27, 3572 PB Utrecht. Telefoon 030-2710590. E-mail hplusm@hetnet.nl

Jaarlijkse plantjesdag

Op 21 april organiseert het wijkbureau de jaarlijkse plantjesdag. Als een bewoner openbaar groen verzorgt, zoals boomspiegel of plantenbak o.i.d. dan kunnen gratis plantjes opgehaald worden. U hoeft dit van te voren niet te melden, iedereen kan er zo heen gaan.
Het is op 21 april tussen 12.30 uur en 16.00 uur bij het wijkbureau aan de FC Donderstraat 1 ( vlak bij de Biltstraat).

Gezondheidsnormen nu al overschreden

Het jaar is pas een maand oud maar nu zijn op veel plaatsen in het land de gezondheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al overschreden. Deze norm houdt in dat de fijnstof concentratie niet vaker dan 3 dagen per jaar boven de 50 microgram uit mag komen. In Utrecht aan de K. de Jongweg is dat nu al 11 dagen en aan de C. Erzeijstraat 3 dagen. Kijk op de nieuwe website Utrecht anders voor meer informatie. Hier staan ook de standpunten van de verschillende politieke partijen omtrent het actieplan luchtkwaliteit. Wellicht iets om rekening mee te houden bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen.

OPROEP!!

Oproep voor Werkgroep Kijk op de wijk

Er verandert nogal eens wat in onze buurt en de wijken daaromheen. Zo hadden we natuurlijk de bouw van de buurt De Kardinalen. ‘Ons Pleintje’ is een aantal jaren terug grondig gerenoveerd en het trottoir bij de flats aan de Zeemanlaan is recent heringericht. Beide activiteiten dreven op het prachtige, individueel initiatief van buurtbewoners en zij realiseerden hiermee een stukje ‘droomland’. Bij de Werkgroep Groen is het plan actueel om de parkeerplaats achter het winkelcentrum onder handen te nemen. Maar er zijn meer ontwikkelingen die nèt te ver van ons af liggen om hier telkens voldoende buurtbelangstelling voor te vergaren.

Om er een paar te noemen:
– de herinrichting van de Voorveldsepolder
– de bebouwing van het Veemarktterrein
– een coffeeshop in Restaurant De Berekuil.

Er moet steeds ‘per gebeurtenis’ belangstelling gezocht worden. Dat kost veel energie en tijd en het lukt ook meestal niet. Het bestuur van Buurtvereniging Ezelsdijk vindt daarom een nieuwe werkgroep zinvol en gewenst. Deze werkgroep krijgt als opdracht zich te bemoeien met alle ontwikkelingen die onze buurt aangaan, binnen maar vooral buiten de buurt. Zij kan zelf ontwikkelingen volgen maar ook andere werkgroepen ‘wakker maken’ en hulp inroepen om de juiste houding te bepalen naar de actualiteit. Het wordt een belangrijke werkgroep die we de titel meegeven: Werkgroep Kijk op de Wijk. We hopen dat er buurtbewoners zijn die zich hiermee willen gaan bezighouden. Wie weet horen we dat op de jaarvergadering, op 25 maart. Als u belangstelling hebt kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de Buurtvereniging Ezelsdijk, tevens coördinator van de Werkgroep Groen, Jos van Houwelingen.

Mail: josvanhouwelingen@zonnet.nl

Tel: 030 273 54 07
Mobiel: 06 51 12 82 86

Kiest U-trecht voor schone lucht op 3 maart?

Van Platform Schone Lucht:
 U kiest op 3 maart, als inwoner van deze prachtige stad, een nieuwe gemeenteraad. Een heel belangrijk moment! Wilt u een gemeenteraad die kiest voor ons welzijn, voor onze leefomgeving en schone lucht? Kijk op onze site voor de standpunten van de politieke partijen en vorm zelf uw oordeel.

www.utrechtanders.nl

Wij, Platform Schone Lucht, een samenwerking tussen verschillende bewonersorganisaties van deze stad, willen u vragen luchtkwaliteit een rol te laten spelen in uw keuze.

Zoals u misschien weet is eind vorig jaar door het huidige college het Actieplan Luchtkwaliteit aangenomen, wat onder andere inhoudt de aanleg van een extra weg (Spoorlaan) en daarmee meer verkeer door de wijk Noord-West en andere wijken. Ook is onlangs besloten de snelwegen rondom Utrecht te verbreden. Volgens het college is dat de enige manier om de bereikbaarheid van Utrecht te garanderen en te voldoen aan de Europese luchtvervuilingsnormen. 

Ja, onze stad moet bereikbaar blijven, maar méér asfalt aanleggen is een oplossing van gisteren, daarmee kunnen we de toekomst niet in. Toch heeft de huidige gemeenteraad daarvoor gekozen. 

De Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie (NMU) hebben echter met het rapport ‘De Kracht van Utrecht’ wél een bredere visie op onze regio en de mobiliteit ontwikkeld. Voor een leefbare toekomst van de stad, waar fiets en een fors openbaar vervoersnetwerk een krachtig alternatief kunnen bieden. Daar sluiten wij ons bij aan: wij zijn niet tégen autogebruik, maar vóór slim autogebruik. 

Als u wilt, kom dan naar het verkiezingsdebat op 16 februari 'Groene raad is duurzaam'
Tumult, Domplein 5, 20.00 uur.

Wilt u flyeren in uw eigen wijk? Wilt u een poster voor het raam of weet u een goeie plek in uw wijk waar deze zou kunnen hangen? Laat het ons weten. Mail naar schoneluchtutrecht@gmail.com

Update: Coffeeshop Biltsestraatweg

Aan alle reacties is te merken dat veel mensen begaan zijn met het beleid omtrent coffee Shops m.n. de te vestigen shop naast manege Groenesteyn.

Daarom heeft het CDA de politieke insteek gemaakt, om het coffee shop probleem op de politieke agenda te plaatsen middels ’n RIA (Raads Informatie Avond). Het is aan de bewoners om naast de politiek, van uit ieder zijn eigen achterban, samen een vuist te maken naar de anderen partijen en ook naar B & W.

Met de komst naar de RIA op 11 februari in het stadhuis kunt u met Uw aanwezigheid aantonen, dat U in dit opzicht serieus genomen wilt worden door B & W  en de politiek. Het is per slot van rekening UW achtertuin (Voorveldse polder), waar U met uw allen, kinderen en kleinkinderen in een goede leefomgeving willen verblijven voor nu en in de toekomst.

Duurzaam en leefbaar Noordoost

Dat is het thema van de Wijkraad Noordoost voor 2010

De wijkraad Noordoost is op zoek naar goede voorbeelden uit de wijk op het gebied van duurzaam wonen. Voorbeelden die bewoners van Noordoost zullen inspireren en op ideeën brengen! Laat de wijkraad weten wat er in Noordoost gebeurt op het gebied van duurzaam wonen! Alle voorbeelden van initiatieven zijn welkom, of u deze nu alleen, samen met uw buren, straat of buurt in de praktijk heeft gebracht. U kunt deze mailen naar info@wijkraadnoordoost.nl. Wij zullen deze voorbeelden met uw toestemming dan graag plaatsen op onze website http://wijkraadnoordoost.nl/duurzaamwijkhuis.

 

 

Op deze website vindt u ook een kort onderzoek naar duurzaam wonen. Als Wijkraad zijn we zeer benieuwd naar uw mening. Surf dus naar http://wijkraadnoordoost.nl/duurzaamwijkhuis en laat ons weten wat u vindt! Een aantal van de in het onderzoek gestelde vragen zullen aan de orde komen in het debat dat de Wijkraad in de zomer van 2010 zal organiseren over het thema duurzaam wonen. Houd de website van de wijkraad noordoost in 2010 in de gaten!

Coffeeshop Biltsestraatweg

Ingezonden brief:

Zoals het er nu uitziet lijken de plannen voor een coffeeshop aan de Biltsestraatweg min of meer stilzwijgend goedgekeurd te gaan worden. Wij maken ons ernstige zorgen omdat ons ter ore is gekomen dat – ondanks het grote aantal ingediende bezwaren tegen de aanvraag – het onderwerp niet geagendeerd lijkt te gaan worden in een commissievergadering. Blijkbaar is bij de Raad onvoldoende doorgedrongen hoe groot de zorg is van alle ouders van kinderen uit de omliggende wijken, van de manege en van hen die op hun route naar school daar dagelijks mee worden geconfronteerd.

 
 
Deze zeer zorgwekkende situatie vraagt dan ook om een nadrukkelijke reactie van bezorgde ouders en burgers! Onze stem is krachtiger en luider als wij ons hierover gezamenlijk uitspreken. Het onderwerp dient ten minste in februari op een raadsinformatieavond geagendeerd te worden, zodat we nadrukkelijk kunnen toelichten wat het grote risico is van een coffeeshop op deze plek. Met een gezamelijke brief van iedereen die bezwaar tegen deze plannen heeft aangetekend willen we dit bereiken.
 
Willen jullie dit samen met ons oppakken? Graag horen wij zo spoedig mogelijk jullie reactie op ons voorstel.
 
met vriendelijke groet,
Marije Hulsbosch en Saskia Siebelhoff
namens de bezorgde ouders van Manege Groenesteyn
Email: siebelsas @ versatel.nl
Zie ook het eerdere bericht: Vergunning voor coffeeshop bij Restaurant de Beerenkuil

Kerstliedjes bij de boom

Zaterdag 19 december om 17:00 uur konden er weer kerstliedjes gezongen worden bij de kerstboom vóór de winkels. Deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis, mede bedoeld om de kerstsfeer te vergroten, wordt dit jaar extra kracht bij gezet door de overvloedige sneeuwval van de laatste (en ook komende?) dagen. Het zou zowaar de eerste witte kerst kunnen opleveren sinds 1981.

Van dit evenement zijn foto’s gemaakt. Deze kunnen bekeken worden in het fotoalbum.