Quasi Niente concert met Sweet Sorrow

Quasi Niente concert met Sweet Sorrow, Engelse love songs door de eeuwen heen!

Op 18 juni a.s. bent u welkom om 15.00 uur bij het voorjaarsconcert van Kamerkoor Quasi Niente in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht.
Een concert met als thema “Sweet Sorrow, songs van Engelse bodem”, waarin zowel madrigalen uit de renaissance als negentiende-eeuwse partsongs uitgevoerd worden, onder leiding van Jasper Witteveen.
Uit de renaissance hoort u liederen van John Dowland, John Bennet en John Wilbye en uit de romantische tijd songs van Edward Elgar, Ralph Vaughn Williams, Charles Villiers Stanford, Gustav Holst en Arthur Sullivan.
Ook worden er een paar songs van John Lennon en Paul McCartney door gelegenheidsformatie B-side uitgevoerd, in driestemmige harmonische samenzang.

Kaarten in voorverkoop € 12,50 via https://www.ticketkantoor.nl/shop/sweet-sorrow,
aan de deur € 15,00.
Meer info: www.quasiniente.nl

Seven Sisters chalk cliffs at sunset

Buurtbel Ezelsdijk

Buurtbel Wittevrouwen, Griftkwartier, Zeehelden en Ezelsdijk: een nieuw initiatief voor ontmoeten en samendoen in de buurt

Buurtbel

Sinds oktober vorig jaar bestaat het initiatief buurtbel. De buurtbel staat voor het verbinden van buurtbewoners zodat mensen die samen iets willen ondernemen in de buurt elkaar vinden en aan de slag kunnen gaan.

Dat kan van alles zijn: samenwerken aan groen in de buurt, energiebesparing, samen wandelen, spelletjes doen … . De buurtbel is begonnen in Wittevrouwen en wil nu ook andere buurten betrekken, zoals de Ezelsdijkbuurt.

Kijk eens op de wijkwijzer Noordoost om te zien welke activiteiten worden georganiseerd.

Informatiebijeenkomst 19 juni : Samen energie besparen

Ben je al bezig met energie(besparende) maatregelen in huis? Of kom je er niet aan toe, heb je geen idee waar te beginnen? Of vraag je je af wat het gemeentelijk beleid om onze buurt vanaf 2035 aardgasvrij te laten zijn betekent voor je woning?

Energie-U

Samen met Energie-U organiseert de buurtvereniging een informatiebijeenkomst over energiebesparende maatregelen in het eigen huis. We richten ons om te beginnen op de buurtgenoten van Huizingalaan, Oortlaan, Zeemanlaan, de Sitterlaan en het rijtje eensgezinswoningen aan de Jan van Galenstraat.  Deze woningen hebben een aantal belangrijke overeenkomsten: grondgebonden eengezinswoningen, vooral uit de jaren ’60 en in eigendom. Graag horen we van jullie waar de vragen en behoeftes liggen en willen we leren van de ervaringen die er al zijn.

De bijeenkomst vindt op maandag 19 juni plaats in Mama’s Maaltijd (voorheen De Helden), Jan van Galenstraat 6 en begint om 19.30 uur.

Vul ook deze enquête in, zodat we de bijeenkomst goed kunnen voorbereiden.

Of stuur een mailtje naar ezelsdijk.energiek@gmail.com om je aan te melden voor  de bijeenkomst.

Tot de 19e !
Hans van Dijk

Gemeenteraad maakt keuze voor scenario nieuwbouw Jan van Galenstraat

Op 11 mei heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat en het voorstel van het college voor het scenario 4b (inhoud van dit scenario: zie bericht van 6 mei)

De raad heeft met het voorstel van het college ingestemd. De raad nam afgelopen dinsdag een motie (hier) aan die het scenario nog iets aanscherpt.

In het nu gekozen scenario, gecombineerd met de uitspraken in de motie, wordt op de volgende punten afgeweken van de oorspronkelijke plannen:

  • bevoorrading van de supermarkt vanaf de Kardinaal de Jongweg  en dus niet vanaf de zijde aan de Huizingalaan, met zoveel mogelijk behoud of verplaatsing van bomen
  • inzetten op een “mandjessupermarkt” door de omvang van het winkelverkoopoppervlak van de supermarkt te begrenzen op circa 1200 m² bvo (= circa 850 m² wvo) of een omvang die daar zeer dichtbij ligt;
  • stimuleren dat bezoekers van de supermarkt en andere winkels lopend, met het OV of met de fiets gaan door:
    • voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen te realiseren;
    • ervoor te zorgen dat de parkeergarage alleen bedoeld is voor bewoners en hun bezoekers;
    • de supermarkt via een overeenkomst te verplichten maatregelen te nemen die daaraan bijdragen.

Hiermee wordt aan een aantal belangrijke zorgen van de buurt tegemoet gekomen. Zoals eerder gemeld maakt de werkgroep zich echter nog steeds zorgen over de mate waarin deze wijzigingen in de oorspronkelijke plannen uiteindelijk ook gerealiseerd gaat worden.

Nu de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt gaat de gemeente het zogenaamde  Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) afronden. Dit is de eerste stap in de formele procedure om de projectontwikkelaar toestemming te geven om te gaan slopen en bouwen.

Iedereen kan zijn mening kenbaar gaan maken over dit programma van eisen (de ‘consultatie’). Deze consultatie verwacht de gemeente direct na de komende zomervakantie te kunnen laten plaatsvinden.

De motie roept het college op om het plan met eigenaar Kerckebosch Ezelsdijk B.V. en met betrokkenheid van bewoners, winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden verder uit te werken en vorm te geven.

Wij verwachten dan ook binnenkort dat  de buurt gevraagd zal worden om hierin verder mee te denken.

De buurtwerkgroep gaat zich nu beraden over welke stappen we als buurt zouden moeten zetten, gezien de uitkomsten van de gemeentelijke besluitvorming. Wordt vervolgd!

Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel

De renovatie van het groene fort is voor een groot deel klaar. Er is veel verbeterd!

De loopbalken

De wadi is aangelegd bij de loopbalken. Dat is een ondiepe greppel waar water naartoe kan stromen bij felle regen. De grond bij de loopbalken is flink opgehoogd met zand gemengd met aarde.  Daaromheen is nu opnieuw gras ingezaaid. Gelukkig regende het zoveel de afgelopen dagen dat we u kunnen laten zien wat het effect van de wadi is! Er is een mooie greppel en er zijn geen waterplassen meer bij de loopbalken. De wadi is erg ondiep, door de beplanting en de struiken die gepoot zijn, zal het behoorlijk dichtgroeien en kunnen kinderen niet in de wadi spelen. In de wadi staan waterminnende planten die aantrekkelijk zijn voor bijen. Takken van wilgen staan te groeien en dat worden op termijn mooie boompjes die we kunnen knotten.

Lees verder “Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel”

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: nog steeds zorgen over de besluitvorming op 11 mei

Wij hebben op 7 april jullie bericht dat de behandeling van de raadsbrief van het college van B&W over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat in de gemeenteraad is verzet naar 11 mei, dus naar volgende week donderdag.

In dit uitgebreide bericht praten wij jullie bij over de stand van zaken en laten we zien dat wij nog steeds grote zorgen hebben over de uitkomst van de gemeentelijke besluitvorming.

Lees verder “Nieuwbouw Jan van Galenstraat: nog steeds zorgen over de besluitvorming op 11 mei”

Verslag ALV buurtvereniging Ezelsdijk

Donderdag 23 maart was de algemene ledenvergadering van de Buurtvereniging Ezelsdijk in basisschool de Wissel. Tijdens deze vergadering zijn de verslagen van de werkgroepen en de financiën over het afgelopen jaar besproken evenals de diverse ontwikkelingen in buurt, met name de nieuwbouwplannen op de Jan van Galenstraat en het Street Art initiatief,.

Klik hier voor een downloadbare versie.

11 mei raadvergadering over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Na de commissievergadering van 12 januari j.l. hebben we twee gespreksronden gehad met de wethouder Eelco Eerenberg als invulling van zijn toezegging om met betrokkenen in overleg te gaan om tot een meer gedragen voorstel te komen voor de nieuwbouwplannen.

We zaten aan tafel met  de bewonerscommissie van de huidige huurders en drie ondernemers/winkeliers die nu een winkel hebben op de Jan van Galenstraat. Het gesprek vond plaats aan de hand van een aantal door de gemeente ontwikkelde scenario’s over de nieuwbouw, inclusief een optie om (deels) te renoveren.

De conclusies die de wethouder trekt uit die twee gesprekken, zijn verwoord in een brief aan de raad. De brief van het college is vorige week vrijdag verstuurd aan de raadleden en de werkgroep. We zijn zeer kritisch over het voorstel van het college en we hebben snel een reactie geschreven, gericht aan de  leden van de gemeenteraad. In deze link kun je de reactie van de werkgroep lezen. We geven aan waarom het voorgestelde scenario ons inziens niet voldoet.

De gemeenteraad had al eerder besloten om de brief te agenderen voor een raadsvergadering. Deze zou donderdag 6 april plaatsvinden. Voor de woordvoerders van de verschillende partijen was de brief aanleiding om eerst nog in technische zin zich te laten bijpraten over de voor- en nadelen van de scenario’s alvorens een uitspraak te doen over het scenario dat het college voorstelt.

De planning is nu dat de raadsbrief wordt behandeld in de volgende raadsvergadering van 11 mei 2023.

Als je wilt kun je op grond van deze informatie reageren naar de raadsleden, raadsleden@utrecht.nl

Als je persoonlijk een raadslid kent dan is een apart mailtje natuurlijk ook heel welkom.

Wij zullen jullie in de week voorafgaand op de gemeenteraadsvergadering van 11 mei informeren over de agenda.

Alle stukken die voor de raadsvergadering bedoeld zijn staan hieronder.

Vriendelijke groeten, de werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat