Terugblik buurtborrel

Vorige week zaterdag 11 september was voor het eerst in twee jaar weer het jaarlijkse buurtfeest. Ditmaal, vanwege corona, helaas in afgeslankte vorm als buurtborrel.  Maar het was een genot om de buurtbewoners weer in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Hierbij was natuurlijk ook aan de kinderen gedacht. Foto’s van de borrel zijn te zien in het fotoalbum.

Overigens is bij de buurtborrel een herenjack blijven hangen:

  • herenjack, beige, donkergrijze kraag, met capuchon;
  • merk CRAFT Ordina Sportswear;
  • ophalen Huizingalaan 38.

Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste buurtgenoten,

Het is weer tijd om jullie te informeren over de voortgang van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat.

Onderzoeken van de projectontwikkelaar

Naar aanleiding van de vragen die de raadsleden van PvdA, GroenLinks en CDA aan het college hebben gesteld, heeft de gemeente met de projectontwikkelaar afgesproken dat die een aantal aanvullende onderzoeken laat uitvoeren.

Eerder is al onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid van een grote supermarkt (discounter). Het tweede onderzoek betreft daarop een aanvulling namelijk de beoordeling van de haalbaarheid van een kleinere, op de buurtgerichte supermarkt. Het onderzoek naar de grote discounter dateert van november 2019. Het tweede onderzoek is in concept afgerond. Over deze onderzoeken krijgen wij en de buurt binnenkort bericht.

Het derde onderzoek gaat over de verkeersveiligheid. Dit onderzoek loopt nog, het is ons niet duidelijk wanneer daarvan de resultaten bekend worden.

Contact met wethouders

Lees “Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat” verder

Buurtborrel Ezelsdijk 2021

Nazomeren

Zaterdag 11 september zijn alle buurtbewoners welkom op het plein van Basisschool De Wissel aan de Huizingalaan.

Het is dit jaar nog geen volledig Buurtfeest maar wel een ontmoetingsmoment van 16.00 tot 19.00 uur.

Er zijn kinderspelen en de Werkgroep Buurtfeest zorgt voor eenpersoons lekkers in vaste en vloeibare vorm. Er zijn stoelen en tafels. De richtlijnen rond corona geven aan dat er zitplaatsen moeten zijn. Op deze manier zijn hygiëne en afstand gewaarborgd.

Er wordt geen tent opgezet, er is geen spring-kussen en buurtbewoners verzorgen geen buurt-buffet.

Als afsluiting: ijsjes op een stokje.

OPBOUWEN BEGINT OM 15.00
ALLE HELPENDE HANDEN ZIJN WELKOM

De feestcommissie: Pieter (H’laan 11), Anneleen (H’laan 38) Thieu (H’laan 95) Marijk (Z’laan 9)

Kinderspelen worden verzorgd door Gert Jan & Ineke (H’laan 131)
Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

Bericht werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste mensen,

Graag willen we jullie bijpraten over de voortgang van de gesprekken die we gevoerd hebben met twee wethouders. In juni is wethouder Economische zaken, Klaas Verschuure, ter plekke op bezoek geweest met een beleidsadviseur van de gemeente. Bij het bezoek waren een paar werkgroepleden en een huurder van de flat aan de Jan van Galenstraat aanwezig. We hebben gesproken over  de zorgen over de niet gewenste grote supermarkt met de vrees voor verkeersoverlast; de zorgen over de toekomst voor de huurders die nu in de flats wonen, over de aantasting van de leefomgeving en de zorgen over de fietsstraat en parkeeroverlast. De wethouder heeft goed gehoord dat de leden van de werkgroep van alle aspecten heel goed op de hoogte zijn. De wethouder verwees naar de lopende onderzoeken naar de wenselijkheid van een discounter, en naar de verkeersdrukte. Het was goed om de gevolgen van het plan zichtbaar te maken op de locatie zelf.

Op 14 juli hadden we een afspraak met de wijkwethouder Linda Voortman. Ook in dit gesprek ging het over onze zorgen, waarbij we het accent hebben gelegd op alles wat aan de leefbaarheid in de buurt afbreuk kan gaan doen. Uiteindelijk hebben we de toezegging gekregen dat Linda als wijkwethouder onze belangen op dat gebied zeker zal behartigen in het college.

Nu is het zomerreces maar na de zomer zal er een commissievergadering plaatsvinden met Bülent Isik die vragen gaat stellen over de nieuwbouwplannen.

Er lopen dus nog verschillende nieuwe onderzoeken in opdracht van de projectontwikkelaar, die mede door de druk die we als buurtbewoners met de resultaten van de enquête hebben uitgeoefend in gang zijn gezet. Het onderzoek naar de verkeersdruk loopt nog, het onderzoek naar de haalbaarheid van een discounter is afgerond. Wij verwachten dat we na de zomer daarover geïnformeerd worden. Jullie horen daarvan de resultaten.

Een fijne zomer voor jullie allen.
Werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Eendjesbrug 2

Op maandag 12 juli 2021 is een kunstwerk/brugleuning tussen de Huizingalaan en de Buys Ballotstraat geplaatst. De Eendjesbrug 2 (evenals de uit 2014 daterende Eendjesbrug 1) is door beeldend kunstenaar en buurt bewoner Tomasz Vetulani ontworpen. Nu op initiatief van de buurt comité Nova Zembla.  De Gemeente, Het Ondernemersfonds Utrecht, City Apartments en een vijftiental particuliere donateurs hebben het ontstaan van de 40 meter lange kunstwerk mogelijk gemaakt. Vrijdag 16 juli om 10.00 uur is de leuning door wethouder Linda Voortman officieel geopend tijdens een korte bijeenkomst (wegens Corona was dit niet voor de bewoners toegankelijk). De buurt is een monumentale kunstwerk rijker en de stoepen en fietspaden van de brug over het Zwarte Water krijgen ook aan het oostzijde een fraaie afscherming.

Verslag Beheergroep Hostel De Hoek

Verslag Beheergroep Hostel De Hoek juni 2021

Hostel De Hoek ligt aan de Kögllaan net over het spoor bij de Kardinaal de Jongweg. Het hostel huisvest en verzorgt al zo’n twintig jaar harddrugs- en alcoholverslaafden (mannen en vrouwen). De organisatie is in handen van het Leger des Heils. Het Leger des Heils zet zich in om verslaafden een waardig bestaan te geven en te helpen bij afkicken. Er is een beheergroep opgericht, om in contact te blijven met de omringende buurten waardoor mogelijke problemen aangepakt kunnen worden en ook om goodwill te kweken voor de bewoners van het Hostel. Vanuit de Buurtvereniging Ezelsdijk zitten Annemieke Willems en Carla Verrips in deze beheergroep. De beheergroep vergadert twee maal per jaar.

Er zijn over het jaar 2020 bij de gemeente 70% meer klachten gemeld dan over het jaar daarvoor. Het betreft met name bedelen bij de Gaard en het ronddolen van zwervers. De beheerder van de Gaard heeft in de huisregels opgenomen dat op bedelen een boete staat. Geopperd wordt om een flyer te maken waarin staat waarom je geen geld moet geven. Het Hostel gaat zich hierover buigen.

Lees “Verslag Beheergroep Hostel De Hoek” verder

Groene daken in de Ezelsdijkbuurt!

Afgelopen weekend, 12 juni, was het hard aanpoten voor 15 huishoudens in de Huizingalaan, de Oortlaan en de Sitterlaan. Vele sedumrollen of sedumcassettes werden naar de daken van diverse schuurtjes en garages getild om een groen dak te maken. Vooral als je nu de daken tussen de Oortlaan en de Sitterlaan bekijkt is het een feest van groen en van zoemende bijen en hommels!

Deze actie voor groene daken zijn we in januari gestart. Wat begon als een kleine actie met een flyer voor twee blokken van de Huizingalaan werd al snel groter toen bewoners van de Oortlaan ook interesse hadden. Uiteindelijk hebben 20 mensen meegedaan met dit initiatief. Na een mooie startmeeting via Zoom in februari is iedereen aan de slag gegaan met het verzamelen van de benodigde tekeningen, foto’s etc. Nudge, een organisatie die duurzame initiatieven ondersteunt had een paar goede sheets met informatie over de groene daken en de te nemen stappen. Vooral de rompslomp rond de subsidieaanvraag nam de nodige tijd in beslag. Gelukkig heeft Marlies de hovenierszaken goed geregeld en verzorgde Berend met mij de subsidieaanvraag.

En het resultaat is er! Volgende week worden de laatste daken aangelegd en kunnen we trots zijn op een stukje vergroening van de buurt. Heb je zelf plannen? Je kunt de sheets van mij krijgen en via de site van de gemeente is informatie over de subsidieaanvraag te krijgen. Houd er rekening mee dat dit erg lang duurt!

11 september, bij de buurtborrel vieren we deze groenactie en zien we elkaar ook eens in levende lijve zonder zoom! Marlies en Berend ook hartelijke bedankt voor jullie hulp en actie!

Gerdien Griffioen

Nazomerborrel 11 september 2021

Beste Buurtgenoten,

Op zaterdag 11 september organiseert de Buurtfeestcommissie een NAZOMERBORREL op het plein van basisschool De Wissel aan de Oortlaan.
We gaan dit jaar nog niet over tot een volledig Buurtfeest maar willen wel graag zorgen voor een ontmoetingsmoment van 16.00 tot 19.00 uur.

Er komen geen tent, geen springkussen en geen buurt-buffet. Wel kinderspelen en eenpersoons-lekkers in vaste en vloeibare vorm. We rekenen op anderhalve meter afstand.

Houden jullie tegen die tijd de site en de brievenbus in de gaten voor meer details?

Hartelijke groet van de commissie, behouden zomer toegewenst,
Pieter, Marijk, Thieu en Anneleen.

Nieuws over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Het is tijd voor nieuws over de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Zie het bericht hieronder voor:

  1. De vragen aan het college en antwoorden die gegeven zijn.
  2. Resultaten van de onderzoeken naar verkeersdruk en haalbaarheid grote supermarkt. Uitstel van de presentatie van het schetsontwerp.
  3. Klankbordbijeenkomst 31 mei.

1. De vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders en de antwoorden die gegeven zijn.

Het College heeft antwoord gegeven op de vragen die gesteld zijn door de gemeenteraadsleden Bülent Isik (PvdA), Jantine Zwinkels  (CDA) en Rachel Heijne (GL). Deze vragen zijn in samenwerking met de werkgroep en een aantal huurders opgesteld. Het overzicht van de vragen en de antwoorden kun je via deze link inzien.

De werkgroep heeft de antwoorden goed bestudeerd. Sommige vragen zijn onvoldoende beantwoord en roepen weer nieuwe vragen op. Onze reactie hebben we  aan de raadsleden gestuurd.  Bülent Isik  gaat de nieuwbouwplannen van de  Jan van Galenstraat agenderen op een vergadering van de commissie stad en ruimte. De verwachting is dat deze vergadering na de zomervakantie plaats vindt.

Samengevat in vier punten is onze reactie :

  • Er blijft onduidelijkheid over de mogelijkheden voor de huurders om terug te keren in het pand en over hun huisvesting tijdens de bouw. Bijvoorbeeld: Is dit een toezegging dat de urgentieverklaring door de verhuurder zal worden aangevraagd en dat hierbij geen inkomenseis speelt? Daarnaast moeten deze afspraken wat ons betreft duidelijk worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
  • De genoemde argumenten voor het niet bouwen van een grote supermarkt in het Veemarktgebied zijn nog sterker van toepassing voor de Ezelsdijkbuurt. Er wordt geen argumentatie gegeven waarom deze hier wel zou passen, terwijl verkeersstromen en bestaande bouw de situatie vele malen complexer maken. Naar onze mening is het inpassen van 1800 m2 (nog 50% groter dan gepland in het Veemarktgebied) op deze locatie niet mogelijk. Een kleinere supermarkt die geen autoverkeer aantrekt vanuit verder afgelegen buurten, zou misschien wel kunnen.
  • Het college gaat zonder duidelijke argumentatie voorbij aan het door de gemeenteraad eerder goedgekeurde beleid op het gebied van mobiliteit (zie de inspanningen om tot veilige, autoluwe fietsstraten te komen) en het beleid detailhandel uit 2015, waarin ingezet wordt op versterking winkelfuncties de Gaard en Biltstraat (beiden gerealiseerd) .
  • De communicatie met de buurt was onvoldoende en de procedures m.b.t. de participatie zijn niet goed uitgevoerd. Hiermee voldoet het plan niet aan de eisen voor participatie en herkennen wij ons zeker niet in “het gezamenlijk maken van een goed plan.” Wij zouden de raad willen vragen of jullie in de uitvoering van de controlerende taak in dit project (onder UPP-1) met ons ruggenspraak zouden willen blijven houden, net zoals jullie dat nu doen. Niet alleen gezien het feit dat er een duidelijke valse start is geweest in het participatieproces, die in de antwoorden op jullie raadsvragen niet wordt erkend, maar zeker ook gezien de potentieel grote impact op de gehele buurt.

Wil je meer weten over onze reactie op de beantwoording van de vragen door het college? Lees hier verder

Lees “Nieuws over de nieuwbouwplannen” verder

Verslag online ALV buurtvereniging

Maandag 12 april was de algemene ledenvergadering van de Buurtvereniging Ezelsdijk, vanwege Corona wederom online. Tijdens deze vergadering zijn de verslagen van de werkgroepen en de financiën over het afgelopen jaar besproken evenals de diverse ontwikkelingen in buurt, met name de nieuwbouwplannen op de Jan van Galenstraat.

Klik hier voor een downloadbare versie.