Vragen aan het college van de gemeente

Beste bewoners,

De 15 vragen die opgesteld zijn door de werkgroep en een paar huurders zijn in vrijwel ongewijzigde vorm ingediend bij het College van de gemeente Utrecht. De vragen zijn gesteld door Bülent Isik (PvdA), mede namens Rachel Heijne (GroenLinks) en Jantine Zwinkels (CDA).

Je kunt deze vragen inzien via deze link.

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Reactie werkgroep op verslag 10-minutengesprekken

Beste buurtgenoten,

Een aantal buurtgenoten heeft eind vorig jaar meegedaan aan de 10-minutengesprekken over het potentiële nieuwbouwproject aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Op 5 maart is er eindelijk een kort verslag (2 pagina’s) gedeeld met degenen die hebben deelgenomen aan deze gesprekken.

Dit onderzoek is door Blauw uitgevoerd in opdracht van, en gefinancierd door, de initiatiefnemer (Kerckebosch). Met andere woorden, door een partij met andere belangen dan die van ons, de omwonenden. Ook al staat er ook een aantal goede dingen in het verslag, wij zien, als werkgroep ook zeker terug dat de auteurs zich niet geheel hebben kunnen ontworstelen aan deze belangenverstrengeling.

De toon en algehele tendens in dit verslag liggen niet in lijn met de resultaten uit de enquête en de geluiden die wij op andere wijze uit de buurt hebben ontvangen (ook over de gesprekken zelf). En dat is vreemd, gezien deelnemers uit dezelfde buurt komen. Het idee hier lijkt vooral te zijn geweest om een positief plaatje over het project en traject te schetsen, in plaats van een accurate weergave te geven van de gesprekken met de buurtbewoners. Wij zullen hieronder een aantal voorbeelden geven.

Wij denken dan ook dat dit verslag het beste met een korreltje zout genomen kan worden. Het staat vol met positieve termen, zonder onderbouwing, de stevige bezwaren uit de buurt worden slechts benoemd als aandachtspunten en er wordt, wat ons betreft onterecht, gepoogd de enquête waaraan de buurt zo massaal mee heeft gedaan als legitimatie te gebruiken.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep nieuwbouw

Lees verder “Reactie werkgroep op verslag 10-minutengesprekken”

Bericht gemeenteraadsleden

Beste buurtgenoten,

We hebben de stap genomen om gemeenteraadsleden te informeren over onze zorgen m.b.t. de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Dat hebben we gedaan omdat we het van belang achten dat raadsleden van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen op de hoogte zijn van de plannen rond de nieuwbouw en hoe wij daar als buurt over denken. Door hen tijdig te betrekken kunnen we met hen afstemmen hoe wij als buurt het beste de gemeenteraad in de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan kunnen informeren over onze standpunten.

De werkgroep heeft de commissieleden van Groen Links, PvdA, D66 en VVD en de woordvoerders van de overige partijen van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen een mail gestuurd met info over de plannen en met onze zorgen over o.m. de gevreesde verkeersdruk in de fietsstraten, de ongewenste supermarkt die niet in onze buurt past en over de vrees voor het verdwijnen van de speelplek en het groen. Onze vraag aan hen is of zij onze zorgen in de gemeenteraad willen inbrengen en welke stappen we kunnen zetten om de wijziging van het bestemmingsplan tegen te gaan. We hebben ook verwezen naar de resultaten van de enquête en de website van de Ezelsdijk.

Inmiddels hebben we gesproken met Bülent Isik van de PvdA, Jantine Zwinkels van het CDA en Rachel Heijne van Groen Links. Op verzoek van Bülent hebben we 15 vragen opgesteld voor het College van Burgemeester en wethouders. Vragen die gebaseerd zijn op de thema’s uit onze enquête. De vragen zijn door hen drieën ingediend bij het College. Ook Anne Sasbrink, gemeenteraadslid van de PvdD heeft positief gereageerd op onze email. Ook zij zal, als de wijziging van het bestemmingsplan besproken wordt in de gemeenteraad, kritisch de dan voorgestelde wijzigingen bekijken.

Er zijn inmiddels ook een paar mensen die brieven geschreven hebben naar de wethouder. Prima, hoe meer geluiden we laten horen, des te duidelijker zal zijn dat wij de plannen aangepast willen hebben. Laten we elkaar goed op de hoogte houden van acties naar buiten. Elkaars verhalen kennen betekent dat we een eenheid vormen als buurtgenoten en van elkaar weten hoe er over de plannen gedacht wordt. Deel daarom je reacties naar gemeente en gemeentebestuur met de werkgroep, via nieuwbouw@ezelsdijk.nl

De werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Rapport buurt enquête “Nieuwbouw Ezelsdijk”

Beste buurtgenoten,

Trots presenteren wij ons rapport (klik op de foto) met de resultaten van de enquête, uitgezet onder de bewoners van de Ezelsdijk en Nieuw Bleyenburg over de verwachte nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Een rapport dat dankzij jullie grote respons een goed beeld geeft van wat er leeft in de buurt! 139 mensen hebben de enquête ingevuld en met goede ideeën uitgebreid. Deze hebben we verzameld en in de rapportage verwerkt. Dank voor jullie inzet.

De thema’s die bij jullie het meest blijken te spelen zijn: geen grote discounter, maar liever een ecologische of speciale (buurt)supermarkt, behoud speelplein voor de kinderen, behoud groen en ruimte en geen verkeersdrukte in de (fiets)straten. Deze en de overige resultaten nemen we mee in de vervolggesprekken en -stappen naar de gemeente en de projectontwikkelaar.

Het rapport met de resultaten is ook aan de gemeente en het architectenbureau aangeboden. Zij waren erg onder de indruk van de respons uit de buurt en ook van de kwaliteit van het stuk.  We zullen jullie op de hoogte houden van de vervolgstappen die gezet worden.

Inmiddels heeft de projectontwikkelaar een extern bureau (Dietz) ingehuurd om de communicatie met de buurt te verbeteren. Mocht je naar aanleiding van dit rapport vragen hebben of je zorgen nog wil benadrukken, aarzel dan niet om de gemeente te mailen of naar Blauw te reageren.

Wij rekenen erop dat de resultaten van deze enquête zullen bijdragen aan een constructieve samenwerking tussen alle partijen en dat de zorgen en suggesties meegenomen worden in de ontwikkeling van het schetsontwerp, verdere detaillering en evt. uitvoering van het nieuwbouwproject.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Werkgroep “Nieuwbouw Jan van Galenstraat”

Aan het begin van dit nieuwe jaar stel ik de leden van de werkgroep ‘Nieuwbouw Jan van Galenstraat’, graag aan jullie voor. Je kent ons inmiddels van de flyer en de enquête. De werkgroep bestaat uit bestuursleden van de buurtvereniging en buurtbewoners die zowel dichtbij als wat verderaf van de nieuwbouw wonen. Deze is ontstaan in de laatste algemene ledenvergadering van de buurtvereniging (juni vorig jaar.)

Wij hebben ons verzameld omdat we ons zorgen maken dat de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar, voor ons gevoel, ingrijpend het karakter van onze buurt dreigen te verstoren. Via de flyer heb je daarvan een indruk gekregen. Wij willen er daarom scherp op toezien dat de geldende procedures in acht worden genomen, de zorgen en wensen van de buurtbewoners goed gehoord worden en deze ook daadwerkelijk worden verwerkt in de nieuwbouwplannen.
We zullen als werkgroep zelf geen inhoudelijk standpunt innemen, maar de opvattingen vanuit de buurt, bijvoorbeeld zoals die uit de enquête naar voren komen, over het voetlicht brengen bij gemeente en projectontwikkelaar. We hebben regelmatig contact met hen. Ik ben blij met de kwaliteiten van de leden van de werkgroep. We hebben relevante ervaring en expertise in onze gelederen. Ik heb veel vertrouwen in hen, en hoewel er geen garantie is voor succes gaan we zo goed mogelijk ons best doen om de meningen van de buurt gehoord te laten worden.

Om het geluid uit de buurt zo sterk mogelijk te maken is het belangrijk dat de enquête, die huis aan huis is verspreid, op grote schaal wordt ingevuld zodat het we aan de gemeente zichtbaar kunnen maken dat het de buurt menens is met onze wens om invloed te hebben op de nieuwbouw.

Mocht je het nog niet gedaan hebben: vul deze week, vóór 8 januari, de enquête in, online (via de website ezelsdijk.nl) of op papier! Je hebt invloed, gebruik deze! Daarmee wordt dan de nieuwjaarswens voor onze buurt maximaal door jullie zelf ondersteund.

Verder wens ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar, blijf gezond.

Namens de werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat,
Jos

Jos van Houwelingen — voorzitter van de Buurtvereniging Ezelsdijk
Hans van Dijk — penningmeester van de Buurtvereniging Ezelsdijk
Gerdien Griffioen — Lid
Tim Olthof — Lid
Sascha Jansz — Lid
Laurien Beijer — Lid
Jeroen Bijl — Lid
Coquita van der Harst — Lid

Enquête nieuwbouwplannen

Jullie zijn vast op de hoogte van de plannen voor de sloop/nieuwbouw van de flats met winkels en woningen aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Hierover hebben wij diverse berichten geplaatst op www.ezelsdijk.nl en inmiddels zijn er ook flyers verspreid door de architect (BLAUW) en onszelf.

Vanuit de buurtvereniging hebben we met betrokken buurtbewoners een werkgroep nieuwbouw in het leven geroepen omdat wij zoveel mogelijk invloed willen uitoefenen op de plannen. We zien kansen, maar maken ons vooral ook zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen van dit project op de buurt.

Daarom deze enquête: We zijn benieuwd welke zorgen bij jullie leven, maar ook welke kansen je wellicht ziet.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten. Met het invullen helpen we onszelf en elkaar in de inspraak rond het project. Hoe eerder we als buurt duidelijk onze inzichten gezamenlijk kunnen delen, hoe sterker onze invloed op de plannen zal zijn. De gemeente heeft inmiddels al aangegeven erg nieuwsgierig te zijn naar jullie antwoorden.

Deze vragenlijst is gebaseerd op zorgen die al uit de buurt met ons zijn gedeeld. Ook kun je wensen of ideeën met ons delen. Deze kun je in de open vragen onder iedere categorie plaatsen, of in het veld voor overige opmerkingen op de laatste pagina van de enquête. De enquête is anoniem.

Je ontvangt binnenkort (na kerst) een papieren versie in de brievenbus maar je kunt de enquête ook via deze website invullen. De link naar de enquête is: https://forms.gle/6Z47VHpZspzjku7E9.

Indien je online werkt, let dan even op: je antwoorden worden pas verzonden als je aan het eind van de vragenlijst klikt op ‘verzenden’.

Wij gaan uit van één enquête per adres, maar het staat je vrij om bij verschillende opvattingen ieder zelf een enquête in te vullen.

Willen jullie je vragenlijst uiterlijk vrijdag 8 Januari inleveren?
Wij maken direct na deze datum een overzicht van de reacties.
Met vriendelijke groet en vast hele fijne feestdagen,

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

  Nu Voorlopige plannen projectontwikkelaar*
Appartementen 40 (sociaal) 104 (35% sociaal, 54% middenhuur, 11% vrij)
Winkels  8 (818 m2) Discount supermarkt:      1810 m2
2-5 dagwinkels: 390-740 m2
Parkeren 65 (incl. aan de stoep) Parkeergarage 95-120 plaatsen. Hoeveel parkeerplaatsen op straat blijven is onbekend
Speeltuin In de hoek van het gebied Onbekend

* In het intentiedocument heet dit het richtinggevend programma

Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 3

Beste buurtgenoten,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de plannen die er zijn voor de nieuwbouw op de Jan van Galenstraat. Dit in aanvulling op de berichten die we regelmatig op de website www.ezelsdijk.nl plaatsen.

De projectontwikkelaar Kerckebosch BV en de gemeente Utrecht hebben in augustus 2019 een intentieovereenkomst getekend voor grootschalige nieuwbouw op de hoek van de Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg . Op de afbeelding op de achterzijde is het plangebied voor herontwikkeling aangegeven.

Wij vinden de plannen erg ingrijpend en denken daarom dat het goed is om hiervan op de hoogte te zijn.

  Nu Voorlopige plannen projectontwikkelaar*
Appartementen 40 (sociaal) 104 (35% sociaal, 54% middenhuur, 11% vrij)
Winkels  8 (818 m2) Discount supermarkt: 1810 m2
2-5 dagwinkels: 390-740 m2
Parkeren 65 (incl. aan de stoep) Parkeergarage 95-120 plaatsen
Hoeveel parkeerplaatsen op straat blijven is onbekend
Speeltuin In de hoek van het gebied Onbekend

* In het intentiedocument heet dit het richtinggevend programma

Ter vergelijking hebben we gekeken naar de oppervlaktes van de AH de Biltstraat. Die AH is 700 m2. Het nieuwbouwplan is dus ruim 2 keer zo groot als de AH op de Biltstraat.

Lees verder “Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 3”

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Met het nieuws over de geplande nieuwbouw zijn het bestuur van Ezelsdijk en een aantal betrokken buurtgenoten met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe we als buurt dit project het beste kunnen volgen.

Uit dit overleg is een werkgroep gevormd, met op dit moment negen leden, met als doelstelling dat het mogelijk moet zijn voor alle buurtgenoten om zo goed mogelijk hun rechten op inspraak en bezwaar uit te kunnen oefenen. Met andere woorden, ons doel is niet om tot één gezamenlijke visie te komen die wij dan vervolgens uitdragen, maar wel om te zorgen dat ieders visie goed wordt gehoord en zoveel mogelijk meegenomen in de uitvoer van het project.

Om dit te bereiken proberen wij actief contact te onderhouden met de gemeente en het architectenbureau en hen aan te sporen om tijdens het proces volgens de geldende regels en normen informatie te delen en inspraak te vragen aan de buurt.

Voor de duidelijkheid: Ook al proberen wij via deze website en andere kanalen informatie met jullie te delen, is de werkgroep geen informatiepunt van de gemeente. De werkgroep vraagt de gemeente om de communicatie te onderhouden via o.m. wijkberichten en buurtvergaderingen. Als je zelf vragen of opmerkingen hebt voor de gemeente kun je die stellen via het onlineloket op de site van de gemeente. Je kunt ook bellen naar telefoonnummer 14030.

Om het project kritisch te kunnen beoordelen zijn wij ook zelf op zoek naar wat er speelt in de wijk (we willen niet alleen op de 10 minuten gesprekken van de architect leunen). Heb je zorgen over het project dan horen wij dat graag via ons e-mail adres: nieuwbouw@ezelsdijk.nl (dit is een besloten account dat alleen toegankelijk is voor de werkgroep.)

Deze week waren er 10-minutengesprekken met de architect. Als je een verslag van je gesprek wilt delen met de werkgroep is dat erg welkom. Alle informatie blijft intern en komt niet op de website.

Naast de activiteiten die al door de werkgroep worden opgepakt is er behoefte aan extra menskracht en expertise. Vooral kennis op het gebied van stedenbouw, gemeentelijke procedures en juridisch inzicht missen we nog. Wil je mee draaien in de activiteiten of ben je deskundig op een van de genoemde gebieden, stuur dan een mail met je gegevens aan de werkgroep Nieuwbouw: nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 2

Inmiddels hebben we meer informatie van de gemeente ontvangen.  Graag brengen we jullie, buurtgenoten, op de hoogte van de plannen die er zijn voor de nieuwbouw op de Jan van Galenstraat.

Er is in 2019 een intentiedocument getekend door de gemeente waarin staat dat er nieuwbouw gepland staat op de plek van de huidige panden. Hieronder staan de belangrijkste punten, zoals 104 woningen, een grote discount supermarkt en 2-5 winkels.  De gemeente heeft laten weten van plan te zijn om in maart/april een plan presenteren aan de buurt.

De plannen zijn erg ingrijpend en het is goed om hiervan op de hoogte te zijn voor de tien minuten gesprekken die vanaf a.s. maandag 23 november gehouden worden met buurtbewoners.
Je kunt je via deze link opgeven.

Voor dit project wordt het Utrechts planproces gevolgd (de UPP 1 variant wordt aangehouden).

Wil je meer weten of reageren op dit bericht? Stuur dan een mail naar: nieuwbouw@ezelsdijk.nl.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat zal regelmatig de mails lezen en zo nodig contact met je opnemen.

Lees verder “Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 2”

Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 1

De sloop en nieuwbouw in onze buurt begint in een stroomversnelling te raken lijkt het wel. 7 November ontvingen wij via de nieuwsbrief van wijkbureau Noordoost een oproep om je te melden voor een digitaal
10 minuten gesprek met de architect. Het gaat om het gehele blok Jan van Galenstraat/Huizingalaan/Van Ginnekenlaan/Zeemanlaan. Voorwaar ongeveer een derde van onze hele buurt. Dus uiterst belangrijk
voor onze leefomgeving.
Ook wij van de buurtvereniging Ezelsdijk hebben de draad na de eerste coronacrisis weer opgepakt. Via de werkgroep Kijk op de buurt/ontwikkelingen in en rondom de buurt is een projectgroep Nieuwbouw gestart met als trekkers Jos van Houwelingen en Carla Verrips. Zij hebben inmiddels een concept visie van de buurt geschreven, gericht op de nieuwbouw. Met mogelijke bedreigingen maar ook kansen voor onze buurt. We publiceren deze concept visie hieronder. Let wel, dit is een concept, dus er kan nog van alles aan worden toegevoegd en weggehaald. Door jullie, buurtbewoners/betrokkenen. Wij vragen je dan ook om je eigen visie met ons te delen via info@ezelsdijk.nl.
Een aantal bewoners heeft al gereageerd op de oproep van de gemeente om een gesprek aan te gaan. Doe
dat s.v.p. ook. Aan de gemeente hebben wij overigens ook gevraagd om een verslag van de 10 minutengesprekken. Aanmelden kan via deze link.
De (concept)visie wordt dan de onderhandelingsbasis met de gemeente. Zo kunnen wij een gezamenlijke stem laten horen.

Lees hieronder de conceptvisie.
Lees verder “Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 1”