Buurtvereniging

De buurtvereniging Ezelsdijk

De buurtvereniging Ezelsdijk bestaat sinds november 1999.

Uitgangspunten

  • De buurtvereniging heeft tot doel de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Zij doet dit door problemen of mogelijke verbeteringen in de buurt te signaleren.
    Zij zal deze onder de aandacht brengen van de gemeente, instanties of personen die deze moeten of zouden kunnen oplossen.
  • In de buurtvereniging verenigen de buurtbewoners zich om zo, met een grote groep belanghebbenden, de gemeente, instanties en personen te kunnen bewegen aan een oplossing of verbetering te werken.
  • De buurtvereniging probeert leuke en zinvolle initiatieven in onze buurt ten bate van de buurt te ondersteunen en te realiseren. Dit om zo de leefbaarheid van de buurt te vergroten.
    Bij de term leefbaarheid denken we aan items als veiligheid (verkeer, criminaliteit en vandalisme), goed sociaal klimaat, goede speel- en groenvoorzieningen (voor stadse begrippen).

Om bovenstaande te kunnen realiseren moet de buurtvereniging over voldoende informatie en een goed netwerk beschikken. Deze informatie is beschikbaar voor alle leden van de buurtvereniging en de andere buurtbewoners. De secretaris houdt een archief bij.

Organisatie
Tot de buurtvereniging kunnen mensen toetreden die er wonen of hun bedrijf voeren. De  buurtvereniging bestaat uit bestuur en leden. Het bestuur bestaat tenminste uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Om onkosten te kunnen dekken (kopieerkosten, telefoonkosten, porti, kleine huurbijdrage school ten  behoeve van de jaarvergadering, zie hieronder) wordt een jaarlijkse bijdrage van 10,00 euro per adres gevraagd. Van de onkosten wordt een boekhouding bijgehouden en op de jaarvergadering verantwoording afgelegd.
Ook wordt jaarlijks subsidie aangevraagd bij de gemeente Utrecht ten behoeve van onze activiteiten.
Buurtbewoners die actief willen meedoen in de buurtvereniging kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een jaarvergadering waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd.

Problemen en oplossingen
Het is mogelijk dat de leden van de buurtvereniging van mening verschillen over de oplossing van bepaalde problemen. Veel en verschillende mensen hebben natuurlijk ook andere belangen.
We kunnen samen betreffende instanties dwingend oproepen om iets aan problemen te doen. Deze instanties zoals b.v. de gemeente zullen zelf hun procedures (zoals enquêtes en hoorzittingen) doorlopen, zodat we tot een democratisch besluit komen. Deze procedure zal nooit in de buurtvereniging plaats vinden. Wel kunnen we in een bijeenkomst verschillende meningen laten horen.