Gemeenteraad maakt keuze voor scenario nieuwbouw Jan van Galenstraat

Op 11 mei heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat en het voorstel van het college voor het scenario 4b (inhoud van dit scenario: zie bericht van 6 mei)

De raad heeft met het voorstel van het college ingestemd. De raad nam afgelopen dinsdag een motie (hier) aan die het scenario nog iets aanscherpt.

In het nu gekozen scenario, gecombineerd met de uitspraken in de motie, wordt op de volgende punten afgeweken van de oorspronkelijke plannen:

  • bevoorrading van de supermarkt vanaf de Kardinaal de Jongweg  en dus niet vanaf de zijde aan de Huizingalaan, met zoveel mogelijk behoud of verplaatsing van bomen
  • inzetten op een “mandjessupermarkt” door de omvang van het winkelverkoopoppervlak van de supermarkt te begrenzen op circa 1200 m² bvo (= circa 850 m² wvo) of een omvang die daar zeer dichtbij ligt;
  • stimuleren dat bezoekers van de supermarkt en andere winkels lopend, met het OV of met de fiets gaan door:
    • voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen te realiseren;
    • ervoor te zorgen dat de parkeergarage alleen bedoeld is voor bewoners en hun bezoekers;
    • de supermarkt via een overeenkomst te verplichten maatregelen te nemen die daaraan bijdragen.

Hiermee wordt aan een aantal belangrijke zorgen van de buurt tegemoet gekomen. Zoals eerder gemeld maakt de werkgroep zich echter nog steeds zorgen over de mate waarin deze wijzigingen in de oorspronkelijke plannen uiteindelijk ook gerealiseerd gaat worden.

Nu de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt gaat de gemeente het zogenaamde  Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) afronden. Dit is de eerste stap in de formele procedure om de projectontwikkelaar toestemming te geven om te gaan slopen en bouwen.

Iedereen kan zijn mening kenbaar gaan maken over dit programma van eisen (de ‘consultatie’). Deze consultatie verwacht de gemeente direct na de komende zomervakantie te kunnen laten plaatsvinden.

De motie roept het college op om het plan met eigenaar Kerckebosch Ezelsdijk B.V. en met betrokkenheid van bewoners, winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden verder uit te werken en vorm te geven.

Wij verwachten dan ook binnenkort dat  de buurt gevraagd zal worden om hierin verder mee te denken.

De buurtwerkgroep gaat zich nu beraden over welke stappen we als buurt zouden moeten zetten, gezien de uitkomsten van de gemeentelijke besluitvorming. Wordt vervolgd!