Nieuwbouw Jan van Galenstraat: nog steeds zorgen over de besluitvorming op 11 mei

Wij hebben op 7 april jullie bericht dat de behandeling van de raadsbrief van het college van B&W over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat in de gemeenteraad is verzet naar 11 mei, dus naar volgende week donderdag.

In dit uitgebreide bericht praten wij jullie bij over de stand van zaken en laten we zien dat wij nog steeds grote zorgen hebben over de uitkomst van de gemeentelijke besluitvorming.

De raadsleden hebben op 13 april een zogenaamde technische briefing  gekregen over de nieuwbouw-scenario’s. Deze werd verzorgd door ambtenaren en vond  in aanwezigheid van de projectontwikkelaar plaats.

Wij hebben via een raadslid een terugkoppeling gehad van de conclusies uit deze bijeenkomst.
Het kwam er op neer dat gemeente, in overleg met de projectontwikkelaar vasthoudt aan het voorstellen van slechts één scenario waarin:

 • Het gebouw net zo groot blijft als in het laatste plan dat eerder aan de buurt is gepresenteerd. Dit betekent dat de hele parkeerplaats wordt volgebouwd.
 • Er wel een supermarkt komt, maar met een verdere vermindering van de omvang:
  850 m² WVO in plaats van tussen de 1000 en 1250 m² WVO. Overigens was in het oorspronkelijke, eerste plan sprake van een discounter van ongeveer 1300 m² WVO
 • De bevoorrading niet gaat plaatsvinden aan de Huizingalaan maar aan de Kardinaal de Jong weg

Dit is scenario 4b (volledige beschrijving: hier), dat het college eerder in de brief aan de gemeenteraad als voorstel had opgenomen. Wij hebben toen kritiek geuit op dit scenario en de gang van zaken. De brief aan de raadsleden kun je nog eens hier teruglezen.

Onze belangrijkste kritiek op het scenario is:

 • Onduidelijk is hoe het maximum van 850m2 bindend wordt, ook op de langere termijn. Het college zegt alleen toe dit te onderzoeken, de projectontwikkelaar houdt zich het recht voor voor om meer m2 te creëren als er een ‘shop-in-shop’ concept tot stand komt. Hiermee staat de deur nog steeds open naar een grotere  supermarkt  (ook bijvoorbeeld een discounter) in onze buurt.
 • Het college wil zich niet binden aan het voorkómen dat de beoogde parkeergarage ook door bezoekers van de supermarkt kan worden gebruikt.
 • De omvang van de ‘footprint’ van het gebouw is zodanig groot dat er geen openbare ruimte is voor compensatie van de bomen die vervallen, en voor spelen en ontmoeten.
  Bovendien krijgt hiermee de parkeergarage een omvang en aantal parkeerplaatsen dat past bij het gebruik door supermarktbezoekers.

Ons is verteld dat er een motie wordt voorbereid door aantal fracties, waarin in ieder geval aan het college gevraagd zal worden om – mede in navolging op onze reactie – te kijken of vooraf dwingend kan worden vastgelegd:

 • Het maximaal aantal m2 voor de supermarkt
 • De parkeergarage alleen toegankelijk voor bewoners / niet voor winkelbezoekers

De vraag is echter of dit juridisch mogelijk is.  Bovendien is de kans groot dat bij een toekomstige wens van de projectontwikkelaar voor aanpassing van deze afspraken, wij afhankelijk zijn van de gemeente om deze afspraak in stand te houden.

Al met al zijn we nog steeds bezorgd over de uitkomst van de raadsbehandeling.

Wij zullen de raad nogmaals onze essentiële punten meegeven, kijkend naar het voorgestelde scenario:

 1. Bindend vastleggen, bijvoorbeeld via het bestemmingsplan, dat de supermarkt ook op termijn maximaal 850 m2 groot wordt, type mandjes supermarkt, geen shop in shop-concept, vanuit de randvoorwaarde dat er geen extra auto-verkeer wordt gegenereerd.
 2. Bindend vastleggen dat de parkeergarage ook op termijn alleen toegankelijk is voor bewoners door er een niet-openbare parkeergarage van te maken. Ook dit kan via het bestemmingsplan.
 3. De omvang (“footprint”) van het gebouw kleiner maken:
  1. Aangepast aan een kleinere supermarkt
  2. Met ruimte voor het behouden of verplaatsen van bomen op huidige parkeerplaats én voor het compenseren of verplaatsen van bomen aan Kardinaal de Jongweg
  3. Met ruimte voor meer groen, spelen en ontmoeten, in lijn met het gemeentebeleid (zie de gemeentelijke parkeervisie)

De raadsvergadering is via de website van de gemeente te volgen. Links:
Online volgen raadsvergadering 11 mei
Agendastukken raadsvergadering 11 mei

de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat