Aanpassing nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat?

Raadscommissie verzoekt wethouder om aanpassing van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat

Donderdagavond 12 januari is de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in debat gegaan over de nieuwbouwplannen. Daaraan voorafgaand hebben maar liefst zo’n dertig buurtbewoners een mail gestuurd naar de leden van deze commissie om hun zorgen over deze plannen nogmaals onder de aandacht te brengen.  Ook de onlangs gevormde bewonerscommissie Huizingalaan/van Ginnekenlaan heeft hen een brief gestuurd met acht vragen en opmerkingen over de plannen om te gaan slopen en de gevolgen daarvan voor de huidige bewoners. In het debat is herhaaldelijk verwezen naar deze reacties uit de buurt. De werkgroep is dan ook heel blij met deze actie. Deze heeft ongetwijfeld de raadsleden die om dit debat hadden gevraagd, een steuntje in de rug gegeven om verandering van de plannen te vragen!

Een aantal fracties heeft aangegeven voorstander te zijn van het afzien van een supermarkt. Zij pleiten voor een andere invulling van deze ruimte , bijvoorbeeld andere winkels, maatschappelijke voorzieningen of meer woningen. Andere fracties zien iets in een kleinere supermarkt.  Fracties geven aan dat de gemeente, projectontwikkelaar en buurt  samen de aanpassing zouden moeten uitdenken.

Daarnaast is veel gesproken over de vraag of renovatie een betere optie is dan sloop/nieuwbouw. Het werd duidelijk dat een aantal fracties de voorkeur geeft aan renovatie. Het debat spitste zich toe op de vraag of tenminste 60% van de bewoners moet instemmen met sloop/nieuwbouw, om ook daadwerkelijk tot sloop te mogen overgaan. Dit is een principe dat met woningbouwcorporaties is afgesproken. In de situatie van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat gaat het overigens om particuliere woningen.

Ook de zorgen om vermindering van het openbaar groen en het slecht verlopen participatieproces zijn aan de orde geweest.

Toen was natuurlijk de vraag hoe de wethouder in dit debat stond.

Kort samengevat heeft hij goed gehoord dat de (meerderheid van de) commissie wil afzien van een supermarkt om allerlei redenen. Hij heeft echter ook argumenten die pleiten vóór een supermarkt. Hij wil de tijd nemen om twee andere scenario’s te laten onderzoeken, zonder het huidige plan te laten vallen. Daarvoor zal hij ook overleg hebben met de buurt.

De scenario’s zijn:

  • een supermarkt zonder parkeergelegenheid, met laden/lossen via de Kardinaal de Jongweg
  • geen supermarkt, met een alternatieve invulling van de ruimte die dan overblijft

Hij gaf aan dat het aan de gemeenteraad is om een oordeel te vellen over de keuze die het college vervolgens maakt. Dit zal gebeuren in de raadsvergadering van 9 maart a.s.

Leden van de buurtwerkgroep hebben live of online het debat gevolgd. Los van de inhoud waren we allemaal onder de indruk van de inzet van de raadsleden: zij hadden zich goed voorbereid, hebben in aanloop naar dit debat de tijd genomen om zich door de buurt te laten informeren én hebben grondig het debat gevoerd tijdens de commissievergadering.

De stream van de vergadering is binnenkort terug te vinden via deze link.

De buurtwerkgroep gaat naar aanleiding van dit resultaat nadenken over het vervolg. In ieder geval zal de werkgroep een reactie voorbereiden op de brief die de wethouder stuurt naar de gemeenteraad over de twee nieuwe scenario’s. Wordt vervolgd!