Nieuws over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Het is tijd voor nieuws over de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Zie het bericht hieronder voor:

  1. De vragen aan het college en antwoorden die gegeven zijn.
  2. Resultaten van de onderzoeken naar verkeersdruk en haalbaarheid grote supermarkt. Uitstel van de presentatie van het schetsontwerp.
  3. Klankbordbijeenkomst 31 mei.

1. De vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders en de antwoorden die gegeven zijn.

Het College heeft antwoord gegeven op de vragen die gesteld zijn door de gemeenteraadsleden Bülent Isik (PvdA), Jantine Zwinkels  (CDA) en Rachel Heijne (GL). Deze vragen zijn in samenwerking met de werkgroep en een aantal huurders opgesteld. Het overzicht van de vragen en de antwoorden kun je via deze link inzien.

De werkgroep heeft de antwoorden goed bestudeerd. Sommige vragen zijn onvoldoende beantwoord en roepen weer nieuwe vragen op. Onze reactie hebben we  aan de raadsleden gestuurd.  Bülent Isik  gaat de nieuwbouwplannen van de  Jan van Galenstraat agenderen op een vergadering van de commissie stad en ruimte. De verwachting is dat deze vergadering na de zomervakantie plaats vindt.

Samengevat in vier punten is onze reactie :

  • Er blijft onduidelijkheid over de mogelijkheden voor de huurders om terug te keren in het pand en over hun huisvesting tijdens de bouw. Bijvoorbeeld: Is dit een toezegging dat de urgentieverklaring door de verhuurder zal worden aangevraagd en dat hierbij geen inkomenseis speelt? Daarnaast moeten deze afspraken wat ons betreft duidelijk worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
  • De genoemde argumenten voor het niet bouwen van een grote supermarkt in het Veemarktgebied zijn nog sterker van toepassing voor de Ezelsdijkbuurt. Er wordt geen argumentatie gegeven waarom deze hier wel zou passen, terwijl verkeersstromen en bestaande bouw de situatie vele malen complexer maken. Naar onze mening is het inpassen van 1800 m2 (nog 50% groter dan gepland in het Veemarktgebied) op deze locatie niet mogelijk. Een kleinere supermarkt die geen autoverkeer aantrekt vanuit verder afgelegen buurten, zou misschien wel kunnen.
  • Het college gaat zonder duidelijke argumentatie voorbij aan het door de gemeenteraad eerder goedgekeurde beleid op het gebied van mobiliteit (zie de inspanningen om tot veilige, autoluwe fietsstraten te komen) en het beleid detailhandel uit 2015, waarin ingezet wordt op versterking winkelfuncties de Gaard en Biltstraat (beiden gerealiseerd) .
  • De communicatie met de buurt was onvoldoende en de procedures m.b.t. de participatie zijn niet goed uitgevoerd. Hiermee voldoet het plan niet aan de eisen voor participatie en herkennen wij ons zeker niet in “het gezamenlijk maken van een goed plan.” Wij zouden de raad willen vragen of jullie in de uitvoering van de controlerende taak in dit project (onder UPP-1) met ons ruggenspraak zouden willen blijven houden, net zoals jullie dat nu doen. Niet alleen gezien het feit dat er een duidelijke valse start is geweest in het participatieproces, die in de antwoorden op jullie raadsvragen niet wordt erkend, maar zeker ook gezien de potentieel grote impact op de gehele buurt.

Wil je meer weten over onze reactie op de beantwoording van de vragen door het college? Lees hier verder

Vraag Is vraag beantwoord? Korte toelichting
1 Is renovatie ook een optie? Antwoord mist serieuze onderbouwing De argumentatie is onjuist en er wordt geen inzage gegeven in de aannames van de haalbaarheidsstudie. Het argument over gebrek aan ruimte voor een CV installatie is onjuist, deze is in de meeste woningen reeds aanwezig. Ook wordt het behouden van de huidige materialen (gebouwen) niet meegenomen.
2 Afspraken voor de huurders Er zijn nog een aantal onduidelijkheden Is het inderdaad een toezegging dat de urgentieverklaring door de verhuurder zal worden aangevraagd en dat hierbij geen inkomenseis speelt? Daarnaast moeten deze afspraken duidelijk worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst.
3 Aantal sociale huurwoningen Ja De buurt staat achter de functie wonen voor verschillende inkomensgroepen, dus ook sociale huur.
4 Handelswijze eigenaar/beheerder (onderhoudsgebreken etc.) Nee Het vermelden van de eerder gerealiseerde projecten zonder het benoemen van de ervaringen van de toenmalige en huidige huurders en ook van de buurt, is voor het beantwoorden van deze vraag niet voldoende.

Daarnaast is de bedrijfsopzet van Kerkebosch (de eigenaar) eind 2019 drastisch aangepast, waardoor deze voorbeelden niet meer representatief zijn. Het bedrijf is opgesplitst in 33 verschillende BV’s, waardoor het zowel praktisch als juridisch veel ingewikkelder wordt om de initiatiefnemer effectief aansprakelijk te stellen voor evt. fysieke en planschade waarvoor deze verantwoordelijk is. Zie hieronder.

5 (Verkeers) overlast en haalbaarheidsstudie / noodzakelijkheid grote supermarkt Nee Het antwoord is niet anders dan ‘we zijn ernaar aan het kijken, maar als de voorkeursoptie niet lukt zal het toch anders moeten’. Dit schept bij ons geen vertrouwen in een goede oplossing.

De grote supermarkt past niet binnen het geldende beleid van de gemeente en lijkt niet specifiek voor deze locatie te zijn uitgevoerd. ook wordt er alleen gekeken naar economische haalbaarheid voor de eigenaar en niet naar praktische inpasbaarheid en geëxternaliseerde kosten. Zie hieronder.

6 Onvoldoende parkeerruimte Nee Het benoemen van de reeds bekende en niet verder gespecificeerde parkeergarage is geen antwoord op de vraag. De bewoners kunnen geen gebruik maken van de garage, terwijl er voor hen wel 65 parkeerplekken verdwijnen. Het plan lijkt – in tegenstelling van wat in de reactie staat vermeld – juist niet te voldoen aan het parkeerbeleid van de gemeente Utrecht. Zie hieronder.
7 Toestroom extra verkeer Nee Zie antwoord vraag 5. Zie hieronder.
8 Overlast door laden en lossen Nee Er wordt geen echte oplossing voor dit probleem benoemd. Graag ontvangen wij verdere informatie over welke afspraken er hier bedoeld worden, hoe deze zullen worden geborgd en welke mogelijkheden voor alternatieven er nog zijn als deze niet worden gevolgd of niet afdoende blijken te zijn. Zie hieronder.
9 Enquête, kans voor kleinere supermarkt. Nee Er worden een aantal redenen genoemd waarom een (grote) supermarkt in het Veemarkt project niet mogelijk was die allemaal in nog sterkere mate gelden voor de Ezelsdijkbuurt. Ook is de voorgestelde supermarkt 1.5 keer zo groot.  Het is volledig onduidelijk waarom een grote supermarkt hier wel passend zou zijn. Zie hieronder.
10 In-/uitgang parkeergarage aan Kardinaal de Jongweg Ja Wij vragen ons af waarom deze optie niet vooraf als randvoorwaarde is geformuleerd, gezien de grote impact van toename verkeer en laden en lossen op de leefbaarheid van de buurt.
11 Verdwijnen open ruimte en groen Deels Het plan van aanpak is duidelijk, helaas zien wij het verwijderen van groen met een functie en toegankelijkheid voor de buurt door groen op een onbereikbaar dak, dat ook nog de open zichtlijnen verstoord en geen fijnstof regulerende functie heeft, niet als een goede optie dan wel gelijkwaardige vervanging. Zie hieronder.
12 Behoud van de speeltuin Ja Wij zijn blij te horen dat de speeltuin op de huidige plek behouden zal blijven.
13 Voorkomen dan wel vergoeden van bouwschade. Nee Er wordt niets gezegd over het voorkomen van bouwschade en verantwoordelijkheid wordt afgewend op de verzekering van de aannemer. Er is duidelijk geen aandacht voor de enorme impact die bouwschade heeft op omwonenden en het belang van het voorkomen van de schade, ellenlange procedures en herstelwerkzaamheden. Zie hieronder.
14 Klachten doorlopen participatieproces Onvolledig Het belangrijkste aspect van deze vraag, het verkeerd voorlichten van de buurt voorafgaand en tijdens de 10 min gesprekken, wordt in het antwoord niet benoemd. Ook wordt er niet benoemd hoe de buurt in de toekomst wel goed en tijdig geïnformeerd gaat worden. Zie hieronder.
15 Vervolgproces Ja, maar antwoord roept nieuwe vragen op Het is belangrijk dat het participatieproces goed wordt geborgd en uitgevoerd. Dat is op dit moment niet het geval. Graag zien wij een plan voor verbetering. Wij zouden de raad willen vragen of jullie in de uitvoering van de controlerende taak in dit project (onder UPP-1) met ons ruggespraak zouden willen blijven houden, net zoals jullie dat nu doen. Zie hieronder.
16 Inzet bij huurcommissie Ja Wij begrijpen dat de behandeling door de huurcommissie valt onder het rijk en niet onder de gemeente. Het is goed te horen dat de gemeente regelmatig overlegt met de huurcommissie om dit probleem op te lossen.

Rachel Heijne heeft naar aanleiding van onze reactie op de beantwoording van de vragen met ons contact opgenomen en ons verwezen naar twee wethouders met wie wij een gesprek zouden kunnen voeren. Op 14 juli spreken we met de wijkwethouder Linda Voortman en over de antwoorden op de vragen aan het College. Klaas Verschuure, wethouder Ruimtelijke ordening en Economische zaken, is gevraagd om in de buurt te komen kijken en met de werkgroep de plannen te bespreken. Hij heeft de reactie op de antwoorden van ons gekregen. We zijn bezig om te zorgen dat deze afspraak tot stand komt.

2. De resultaten van de onderzoeken naar de verkeersdruk en de haalbaarheid van een supermarkt van 1800 mtr2.

Mede op basis van de resultaten van de buurtenquête eind 2021, waaruit bleek dat er veel zorgen zijn over de gevolgen van de mogelijke komst van een grote supermarkt, is besloten om een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de veilige ontsluiting van de buurt ,de parkeerproblemen en de haalbaarheid van een kleinere supermarkt. De resultaten van de onderzoeken zijn nog niet bekend gemaakt. Inmiddels is wel duidelijk dat deze  resultaten eerst bekend moeten zijn voordat het architectenbureau het schetsontwerp kan maken. Dit heeft er toe geleid dat het tijdspad zoals we dat in de flyer van begin mei j.l. hebben gegeven niet meer haalbaar is. Het eerste schetsontwerp zal pas na de zomervakantie gepresenteerd worden. De projectleider nieuwbouw Jan van Galen straat van de gemeente heeft afgesproken dat de werkgroep en de buurtgenoten de resultaten van de onderzoeken zullen ontvangen.

3. Klankbordgroep

Maandag 31 mei wordt de tweede klankbordbijeenkomst gehouden met de werkgroep leden en leden van de klankbordgroep.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht aarzel niet om een mailtje te sturen naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Vriendelijke groeten, werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat