Verslag ALV buurtvereniging

Dinsdag 26 maart was de algemene ledenvergdering van de Buurtvereniging Ezelsdijk. Tijdens deze vergadering zijn de verslagen van de werkgroepen over het afgelopen jaar besproken evenals de diverse nieuwe ontwikkelingen in buurt, zoals o.a. de buurt-AED en de zonnepanelen op de Wissel (buurtstroom).

Klik op lees verder om het hele verslag online te lezen of hier voor een downloadbare versie.

Verslag algemene ledenvergadering (ALV) Buurtvereniging Ezelsdijk

26 maart 2019 in Basisschool ‘De Wissel’

Aanwezig: 24 buurtbewoners.

 1. Opening door voorzitter Jos van Houwelingen

Jos heet alle aanwezigen hartelijk welkom, met name de nieuwe bewoners. De betrokkenheid bij de buurt krijgt met deze vergadering vorm. Hij benoemt belangrijke items van de buurtvereniging. ‘Je thuis voelen in de buurt, samen nadenken over onze buurt, samen dingen doen. Als je niks doet, gaat ongemerkt de kwaliteit achteruit. Daarom ook is er elk jaar een jaarvergadering om de cohesie te versterken en tevens verantwoording af te leggen aan de buurtbewoners van de activiteiten en de bestede gelden (gemeentesubsidie en bijdragen van buurtbewoners). De buurtvereniging heeft een overkoepelend bestuur en zes zelfstandig functionerende werkgroepen: Feesten, Informatie, Website, Sociaal, Groen en Luchtkwaliteit.’

Hij noemt zaken waarvan er sommige in de loop van de avond nader worden toegelicht: de nieuwe website, de aanschaf van een Buurt-AED, nieuws over de winkels, de zonnepanelen, het Nieuwjaarsvegen van 1 januari, de Landelijke Schoonmaakdag van 23 maart en de Buurtgroenopschoondag van 13 april.

 1. Verslag penningmeester Hans van Dijk

Hans geeft uitleg over het financieel overzicht dat op de stoelen ligt. Hij vraagt om de contributie te betalen voor 2019: € 7,50 per adres, een hoger bedrag is altijd welkom.

De Gemeente steunt initiatieven van burgers: de Buurtvereniging Ezelsdijk vraagt daarom subsidie aan en ontvangt die jaarlijks uit het ‘initiatievenfonds’. In twee delen heeft de Gemeente het gevraagde subsidiebedrag in 2018 overgemaakt. In 2018 maakten 74 adressen contributie over, gemiddeld € 9,00, dus meer dan het gevraagde bedrag. Hartelijk dank!

Op het overzicht is te zien dat de uitgaven van het Buurtfeest hoger waren dan begroot. Na overleg heeft het bestuur besloten de aanvraag van de Buurtfeestcommissie te honoreren omdat het Buurtfeest een zeer geliefde activiteit is en de buurtcohesie erdoor wordt vergroot. Dit jaar is ook buurtfeestgeld besteed aan de aanschaf van duurzaam  serviesgoed voor de buurt dat we meerdere jaren kunnen gebruiken.

De gemeente keurde de afrekening van 2018 plus de begroting voor 2019 goed; de subsidie voor het jaar 2019 van € 800,00 is toegekend.  

De vergadering keurt het financiële verslag over 2018 en de begroting voor 2019 goed.

Ook keurt de vergadering goed, dat er in de begroting een bedrag wordt opgenomen om de verzekering en het onderhoudscontract van de Buurt-AED te betalen; in totaal circa 100 euro.

 

 1. Verslag secretaris Wim Vermeulen

Wim vertelt dat hij stopt met zijn taak in dit bestuur. Hij vraagt de vergadering of er een gegadigde is die zijn taak wil overnemen.

 • Twee tot drie keer een vergadering van het bestuur organiseren bij één van de bestuursleden thuis.
 • Het elektronisch postvak beheren: mails doorsturen, beantwoorden, weggooien (tien minuten per week).
 • Eens per jaar in De Wissel ruimte reserveren voor de Algemene Leden Vergadering en daarvoor ook de agenda samenstellen.

Op dit moment wordt niet op de oproep van Wim gereageerd; het bestuur hoopt dat er alsnog mensen zullen reageren en zal indien nodig zelf mensen in de buurt benaderen voor deze taak. De voorzitter bedankt Wim voor de samenwerking en zijn inzet gedurende vier jaar en geeft hem een presentje.

 

 1. Verslagen van de activiteiten van de zes werkgroepen

Verslag Werkgroep Feesten

Coördinator: Anneleen Arnolds.

 1. Het Buurtfeest was 8 september 2018. Komend buurtfeest op 14 september 2019.
  Buurtfeestcommissie: Petra Zelen, Lotte Kooistra, Pieter Hess, Anneleen Arnolds.
  Daarnaast zijn we erg blij met de grote inzet van nog ruim vijftien buurtbewoners.
 1. Het Sint Maartenfeest was 11 november 2018.
  Sint Maartencommissie: Aadje Bloem, Iris van der Cingel, Marije Kooi
 1. Het zingen rond de kerstboom was op 22 december 2018, er waren ongeveer 30 deelnemers.
  Kerstzangcommissie: Gert Jan Streefland, Caecilia Thoen, Marieke Kattier, Jos van Houwelingen.

OPMERKING

 • De buurtfeestcommissie heeft een vraag aan de vergadering: ‘Wie wil het komende buurtfeest het liefste vieren op het speelplein van De Wissel?’ Niemand steekt de hand in de lucht. Hoogstwaarschijnlijk zullen we het buurtfeest weer op de oude locatie vieren: op de Huizingalaan tussen nummer 47 en 57.

Verslag Werkgroep Informatie

Coördinator: Anneleen Arnolds.

 1. Alle activiteiten worden aangekondigd per flyer. Nelleke van der Haar verzorgt de verspreiding. Voor drie activiteiten zijn er spandoeken: Buurtfeest, Sint Maarten en Kerstzingen.
 2. Op het informatiebord bij het Rijwielhandel Van Meerten wordt niet-commerciële informatie over de buurt aangeprikt door de coördinatoren van de werkgroepen.
 3. Het jaarverslag voor de gemeente over 2018 en het activiteitenplan voor 2019 zijn geschreven door de werkgroep, en door de penningmeester naar de gemeente verstuurd (verantwoording afleggen en subsidie aanvragen).

Verslag Werkgroep Website

Léon Hassing is onze onvolprezen webmaster. Er is regelmatig overleg met de Werkgroep Informatie. De website www.ezelsdijk.nl is aantrekkelijk vormgegeven en wordt regelmatig geactualiseerd. Léon heeft een enorme klus geklaard, door de website totaal te vernieuwen en bij de tijd te brengen; hij kreeg daarvoor van het bestuur een presentje. De website is nu ook goed leesbaar op smartphone en tablet en wordt sinds de vernieuwing vaker bezocht. Buurtbewoners kunnen geïnformeerd worden als er nieuws op de site is geplaatst. Dit is al twaalf jaar een gratis mailservice. Mail naar maillijst@ezelsdijk.nl met als onderwerp: aanmelding maillijst. Het aantal mailservice-adressen is dit jaar toegenomen: van 87 naar 90. Als jouw mailadres wijzigt, dan worden de berichten onbestelbaar, en haalt Léon je uit het bestand. Als je lid wilt blijven van deze gratis dienst, dan moet je je nieuwe mailadres doorgeven aan de webmaster via: webmaster@ezelsdijk.nl

Verslag Werkgroep Sociaal

Coördinator: Nelleke van der Haar

Werkgroepleden: Coquita van der Harst, Fiona Bos, Anneleen Arnolds.

 1. De Werkgroep Sociaal is in 2018 twee maal bij elkaar geweest: 18 januari en 13 september. In totaal werden er 19 bezoekjes gebracht aan buurtbewoners: 5 maal lief, 7 maal leed, 4 maal welkom aan nieuwe bewoners, 3 baby’s. Dingen die u opvallen of ter ore komen, graag aan Nelleke doorgeven. Geboorte van baby’s wordt op de site vermeld, als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.
 2. De Buurtmaaltijd is elke eerste vrijdag van de maand in De Helden, het Restaurant van Nieuw Bleyenburg. De maaltijd is voor alle buurtbewoners toegankelijk en voor eigen rekening. Aanmelden via mail Anneleen.  
 3. Carla Verrips is lid van de beheergroep van Hostel De Hoek.  

OPMERKING

 • De beheergroep vergadert twee maal per jaar en Carla doet daarover verslag op de buurtsite. Annemieke Willems, een nieuwe buurtbewoner, wil ook lid worden van de Beheergroep. Carla vertelt dat de bewoners van de gele flat goede aanpassingen deden: prikstruikbeplanting onder de balkons van de flat en de toegangsdeuren zijn naar voren geplaatst zodat er geen nissen meer zijn.

Uit de vergadering komt de vraag of er camera’s geplaatst kunnen worden. Dat is besproken in de Beheergroep, maar dat kan niet. Een camera mag niet gericht zijn op de openbare ruimte, behalve als de politie de toestand zwaar genoeg acht. Dat is het geval bij de parkeerplaats van Hostel De Hoek: daar komen camera’s.

Verslag Werkgroep Groen

Coördinator: Jos van Houwelingen. Werkgroepleden: Ina Massop, Gerdien Griffioen, Carla Verrips.

Contactpersoon Stichting Voorveldse Polder: Marry Reinink.

 • De grote schoonmaakactie van het openbare groen op 7 april 2018 leverde weer veel vuilnis op.
 • Veel groene plekken worden onderhouden door buurtbewoners: de groenstrook bij de parkeerplaats,
 • de bloembakken en boomspiegels op het trottoir van de Zeemanlaan, de beukenhaag rond de school.
 • De ontwikkeling in de Voorveldse Polder werd in 2018 gevolgd.
 • De groenstrook langs de spoorlijn is onderhouden door buurtbewoners en bewoners van de Zeeheldenbuurt.
 • De groenstrook achter basisschool De Wissel is onderhouden door de school en buurtbewoners.
 • Nieuwe activiteit op 1 januari: Nieuwjaarsvegen, georganiseerd door Benita Ponsioen.

  OPMERKINGEN
 • De komende buurtgroenschoonmaakdag valt op 13 april 2019.
 • Gerdien van Werkgroep Groen is de strijd aangegaan met het gras langs de spoorlijn. De gemeente heeft de grond afgegraven en arme grond teruggestort. Op den duur komt daar weer begroeiing.
 • Carla heeft de Gemeente benaderd over de schade die is aangericht aan het buurtgroen rondom de flat aan de Zeemanlaan, tijdens de renovatie. De boomspiegels en verschillende andere plekken moeten herbeplant worden. Er loopt een vraag wie dat gaat betalen: de Gemeente of de aannemer. Carla houdt een vinger aan de pols.
 • Er is veel gereedschap van Werkgroep Groen: snoeischaar, schoffels, harken. De materialen staan op verschillende locaties in schuren bij verschillende mensen (Carla, Nico, tandarts Geurts, Gerdien, Ina, Anneleen). Jos van Houwelingen gaat als voorzitter van de Werkgroep Groen inventariseren wat waar te vinden, en dus te lenen en te gebruiken is.
 • Tijdens de rondvraag heeft Marc Vissers een opmerking over het groenbeheer van De Wissel. Bomen zijn doodgegaan op het schoolterrein en niet vervangen. Het wordt er steeds kaler, ook bij de bramen. Het Groene Fort is niet meer zo groen als eerst.

De school heeft als thema ‘duurzaamheid’ en daaraan kan gerefereerd worden.

Marc gaat een gesprek aan met de school over het groenbeheer. Mogelijk doet hij een beroep op het initiatievenfonds om te komen tot herbeplanting. Hij gebruikt het buurtbelang als basis en heeft de Werkgroep Groen achter zich staan.

Werkgroep Luchtkwaliteit

Deze werkgroep is slapende en komt in actie als het nodig is.

 

 1. De Buurt-AED

Op initiatief van drie buurtbewoners is een crowdfundings-actie gestart om binnen één maand € 1700,00 bij elkaar te brengen voor de aanschaf van een Buurt-AED. Dat is een apparaat dat gebruikt kan worden bij mensen die een hartstilstand hebben. De actie had veel respons. Inmiddels hangt het apparaat aan de gevel van Huizingalaan 26. Heel veel dank aan Aadje, Carla en Hans voor dit buurtinitiatief en aan alle sponsoren voor de realisatie ervan. Een feestelijke inhuldiging wordt overwogen en zal gepubliceerd worden op de website.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, is het nodig dat je kunt reanimeren èn de werking van de AED kent. Er komen twee cursusmomenten in De Wissel waaraan totaal 24 personen gaan deelnemen. De Wissel stelt de ruimte kosteloos ter beschikking.

 • 30 maart van 9.30 tot 13.30 uur
 • 4 april van 18.30 tot 22.30 uur

Je kunt je na de cursus aanmelden als burgerhulpverlener.

Bij hartfalen, bel je ALTIJD eerst 112 en ga je over tot reanimatie. Door 112 worden de bij hen bekende buurthulpverleners gebeld. Eén van hen krijgt de pincode van de AED-kast, om het apparaat te kunnen pakken. Bij het reageren op hartfalen zijn dus altijd minstens twee mensen betrokken.

Er zijn nog twee vragen; Hans gaat daarop antwoorden zoeken.

 • Wie mogen de AED gebruiken? Bijvoorbeeld ook Bedrijfshulpverleners?
 • Wil De Wissel de bedrijfshulpverleners die in de school werkzaam zijn, ter beschikking stellen voor hulp met de Buurt-AED?

Er komt aan het licht dat er meerdere apparaten in onze buurt aanwezig zijn, maar die behoren toe aan instanties die het apparaat in principe niet uitlenen.

 1. Ontwikkelingen in en om de buurt
 • De renovatie van de flats aan de Zeemanlaan is afgerond, op het herstel van het buurtgroen na (zie verslag Werkgroep Groen)
 • De herinrichting van de Huizingalaan is afgerond.
 • Carla had contact met de twee tandartsen in onze buurt die een rolluik hebben. Die lopen in het oog als je onze buurt binnenkomt. De kasten om de rolluiken heen zijn aan onderhoud toe. Carla is in gesprek over een opknapbeurt. Mooi initiatief!
 • Ook heeft zij contact gelegd met de huurder van de krantenopslag, in de vroegere bakkerswinkel. De kozijnen zijn verrot, de luxaflex hangt steeds meer op half zeven, het ziet er armoedig en onverzorgd uit. Ze heeft de huurder gevraagd om iets te doen aan het uiterlijk van het pand. Geweldig initiatief!
 • De verhuurder is tegenwoordig De Eenhoorn. De achterkanten van de winkels zijn aan het verpauperen. De Eenhoorn neemt daarover contact op met de winkeliers.
 • Hoorden we vorig jaar nog, dat het winkelcentrum Ezelsdijk gesloopt zou worden, nu horen we dat de huurcontracten met vijf jaar zijn verlengd.
 • Kapper Van der Weerd is eind december 2018 gestopt.
 • In de Copyshop is ruimte voor jonge alternatieve kunst. De zaak is alleen op dinsdagmiddag open van 13.00 tot 18.00 uur.
 1. Buurtstroom

Vorig jaar is tijdens de jaarvergadering de mogelijke plaatsing van zonnepanelen op het dak van Basisschool De Wissel besproken. Marlies Willemen vormt met nog een buurtgenoot de Initiatiefgroep Buurtstroom. Zij geeft een toelichting op wat er tot nu toe is bereikt.

De school is akkoord, de zonnepanelen gaan er komen. Na technische inspectie blijkt er ruimte voor 120 panelen, in verband met de schaduwwerking. De organisatie en realisatie ligt bij ‘Buurtstroom’. Deze instantie heeft meerdere projecten lopen in Utrecht. In de zomervakantie worden de panelen geplaatst. Eén paneel kost € 335,00. Je verdient de aanschaf in tien jaar terug. De levensduur van een paneel is vijftien jaar, dus de laatste vijf jaar ‘maak je winst’ van € 120,00 per jaar. Je moet voor aanschaf van de panelen zeker geen geld gaan lenen. Je zult er ook niet rijk van worden. Het idee is meer dat je iets duurzaams doet samen met buurtbewoners, dat je zonne-energie gebruikt en de educatie daarover op de school zéér concreet maakt.  

De constructie is als volgt:

 • je koopt een paneel/panelen
 • de opgewekte stroom gaat naar het net
 • dit wordt verrekend; Buurtstroom regelt die verrekening
 • de investeerder krijgt korting op de energiebelasting; Buurtstroom regelt dat.

Er is op 11 april een informatieavond in De Wissel, om 19.30 uur.

Alle voorkomende vragen worden daar beantwoord. De inschrijving start op 12 april. De school tekent in op acht panelen. Buurtgenoten hebben geen voorrang op anderen uit het postcodegebied dat gebruikt wordt. Je wordt geen eigenaar; je investeert en krijgt geld terug via belastingkorting op je energierekening. Marlies houdt ons op de hoogte via de buurtwebsite.

 1. Rondvraag

– De vraag van Marc Visser is behandeld bij Werkgroep Groen.

– Anneleen voelt de behoefte om alle buurtbewoners die actief zijn voor de buurt, in werkgroepen of hoe dan ook, te bedanken voor hun inzet. Wij zijn zelf de kurken waarop de Buurtvereniging Ezelsdijk drijft en daar mogen we trots op zijn.

 1. Afspraken en activiteitenlijstje

De vergadering leverde afspraken op. Om een overzicht te geven van de personen die zich voor een item willen inzetten, volgt hieronder een lijstje. Zie voor de details: in het verslag bij het desbetreffende item.

 • Het bestuur gaat als zich niemand zelf meldt, mensen in de buurt benaderen voor de taak van secretaris.
 • Hans gaat antwoorden zoeken op de vragen:
 1. Wie mogen de AED gebruiken? Bijvoorbeeld ook Bedrijfshulpverleners?
 2. Wil De Wissel de bedrijfshulpverleners die in de school werkzaam zijn, ter beschikking stellen voor hulp met de Buurt-AED?
 • Jos inventariseert het bestand aan gereedschap dat gebruikt kan worden door de Werkgroep Groen.
 • Marlies houdt ons op de hoogte via de buurtwebsite over de vorderingen met Buurtstroom.
 • Carla houdt vinger aan de pols bij de tandartsen over het onderhoud van de rolluikkasten
 • Carla houdt vinger aan de pols bij het onderhoud van de winkelpanden.
 • Carla houdt contact met de Gemeente over herbeplanting van de omgeving Zeemanlaanflat.
 • Marc Vissers gaat een gesprek aan met de school over het groenbeheer. Mogelijk doet hij een beroep op het initiatievenfonds om te komen tot herbeplanting. Hij gebruikt het buurtbelang als basis en heeft de Werkgroep Groen achter zich staan.

Notulant: Anneleen Arnolds Werkgroep Informatie