Alarmerende stijging luchtverontreiniging Kardinaal de Jongweg

Van Christel Berkhout, Werkgroep Luchtkwaliteit.

Tot grote schok van buurtvereniging Ezelsdijk blijkt uit RIVM-meetgegevens dat de Kardinaal de Jongweg (KdJweg) op de gedeelde eerste plaats staat op de lijst van
fijnstofoverschrijdende gebieden IN HEEL NEDERLAND. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit op en rondom de Kardinaal de Jongweg flink verslechterd, zo blijkt uit gegevens van RIVM. De buurtvereniging verwacht NU adequate maatregelen, die op korte termijn de luchtkwaliteit van de KdJweg verbeteren.

 

Schokkende feiten
Volgens meetgegevens van RIVM (55 meetstations; regionaal, stad, straat, overig) is op de KdJweg
het aantal overschrijdingen van de fijnstofnorm (PM10) sinds 2008 jaarlijks toegenomen.
Zo staat de KdJweg in 2010 op de 6e plaats van de meetstations met de meeste overschrijdingen, in
2011 op de 2e plaats (met 44 overschrijdingen, terwijl het maximale aantal overschrijdingen volgens
EU normen 35 mag zijn) en in 2012 tot nu toe op een gedeelde 1e plaats. Dit is een alarmerende
toename!

Betrokken bewoners
De werkgroep Luchtkwaliteit van buurtvereniging Ezelsdijk, grenzend aan de KdJweg, volgt de
plannenmakerij van de Gemeente Utrecht sinds enige jaren en draagt daar actief aan bij (gesprekken
met ambtenaren, bijdrage aan inspraakrondes ALU). De bewoners zijn daarom verbijsterd over het feit
dat in de gemeentelijke commissiebrief van 31 januari 2012 (met vijf plekken die onvoldoende scoren
op luchtkwaliteit en negen plekken in de gevarenzone) de KdJweg niet genoemd wordt. De gemeente
Utrecht neemt haar actieve en betrokken bewoners blijkbaar niet serieus.

Papieren ambities
Recentelijk woonde de werkgroep Luchtkwaliteit tijdens een wijkraadvergadering de presentatie
bij van ‘Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar’ (juni 2011). Daarin lijkt de ambitie met betrekking tot
verkeer, bereikbaarheid en luchtkwaliteit voor bewoners in positieve zin bijgesteld. Het plan is echter
tot nu toe weinig concreet en vooralsnog een “papieren” maatregelenpakket voor de lange termijn.
Wij vragen ons af welk schokkend feit zich moet voordoen, wil de gemeente Utrecht overgaan tot
adequate actie.

Concrete maatregelen NU geeist
Wij stellen de volgende concrete maatregelen voor, die nu de leefbaarheid (luchtkwaliteit,
oversteekbaarheid/veiligheid, geluid, barriere-opheffing) rondom de Kardinaal de Jongweg verbeteren:
• Verlaag de snelheid naar 50 km/h, groene golf ook 50 km/h.
• Neem verkeersbeperkende maatregelen, middels de bestaande Verkeers Regulerende Installaties
(VRI’s, zie bijvoorbeeld op de Catharijnesingel) en/of 1 rijstrook beschikbaar.
• Plaats borden langs de weg (zie ook Catharijnesingel): wees duidelijk dat luchtkwaliteit en de
leefbaarheid van de stad in het geding zijn!
• Verbeter de oversteekbaarheid: geef het lokale verkeer, de fietsers, de schoolgaande
kinderen, voetgangers voorrang! Het meeste verkeer op de Kardinaal de Jongweg is geen
bestemmingsverkeer!

Toekomstige betrokkenheid
De bewoners van de Ezelsdijk-buurt willen graag deelnemen aan de klankbordgroep, zoals
voorgesteld door wethouder Lintmeijer. Op deze manier blijven wij een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen van aanvullende (kosteneffectieve) luchtkwaliteitsmaatregelen.

Meer informatie
Christel Berkhout, Werkgroep Luchtkwaliteit, buurtvereniging Ezelsdijk 06-23146662, www.ezelsdijk.nl