Utrechtse Lucht

Van de Werkgroep Luchtkwaliteit:
Komende maanden toetst de gemeente haar Actieplan Luchtkwaliteit onder Utrechtenaren. Bij de wijkraadpleging is Noord-Oost echter niet opgenomen. Dit baart ons en onze wijkraad zorgen. We hebben de indruk dat de Kardinaal de Jongweg niet als probleemgebied wordt gezien. Geheel ten onrechte, wat ons -en de meetgegevens van het RIVM- betreft. Dat hebben we wethouder de Weger ook verteld in een eerdere inspraakronde in april. Dus stellen we nu de wijkraad voor om begin september een bijeenkomst te beleggen met alle buurtverenigingen en -comités rond de Kardinaal de Jongweg.

Actieplan Luchtkwaliteit 2008 van de gemeente Utrecht:
In het collegeprogramma 2006 – 2010 staat dat Utrecht een goed bereikbare stad wil zijn waar bewoners gezonde lucht inademen. Daarom zijn op korte termijn besluiten over extra maatregelen nodig om in alle delen van Utrecht de lucht schoner te krijgen en de stad bereikbaar te houden.

In de afgelopen periode hebben inwoners van Utrecht hun ideeën kenbaar gemaakt. Via de website of via een van de bijeenkomsten. De gemeente gebruikt deze inbreng om het Actieplan Luchtkwaliteit 2008 vorm te geven. Na de zomer legt de gemeente dit actieplan tijdens een inspraakronde aan de Utrechtse bevolking voor. Lees hier de nieuwsbrief Utrechtse Lucht van 10 juli j.l.